Evaluation of specific physico-chemical properties of soft denture lining materials

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη ορισμένων φυσικοχημικών ιδιοτήτων των μαλακών επιστρωμάτων των οδοντοστοιχιών
Evaluation of specific physico-chemical properties of soft denture lining materials

Νάκα, Ολγα Α.

Τα μαλακά επιστρώματα των οδοντοστοιχιών είναι υλικά που τοποθετούνται στην προς τους ιστούς επιφάνεια της οδοντοστοιχίας με σκοπό την ανακατανομή των πιέσεων που μεταφέρονται από την προσθετική αποκατάσταση στους υποκείμενους ιστούς. Κατά τη διάρκεια της κλινικής τους χρήσης λειτουργούν σε υδατικό περιβάλλον, όπου απορροφάται νερό ή σάλιο και απομακρύνονται υδατοδιαλυτά στοιχεία, φαινόμενα που παρεμβαίνουν στο λειτουργικό χρόνο ζωής των συγκεκριμένων υλικών. Οι ογκομετρικές λοιπόν μεταβολές, που υφίστανται τα μαλακά επιστρώματα των οδοντοστοιχιών και η ροή, που εμφανίζουν κάτω από την επίδραση δυνάμεων είναι ιδιότητες που θεωρούνται καίριες και ρυθμιστικές για την κλινική παρουσία των υλικών αυτών.Σκοπός: Η αξιολόγηση του λειτουργικού χρόνου ζωής τους, μέσω της παρατήρησης της απορρόφησης και της διαλυτότητας, που υφίστανται κατά την εμβάπτισή τους σε υγρό περιβάλλον και η αξιολόγηση κάποιων παραγόντων που χαρακτηρίζουν τη συνοχή–ροή και καθορίζουν την κλινική παρουσία των μαλακών επιστρωμάτων των οδοντοστοιχιών. Υλικά και Μέθοδος: Προκειμένου να μελετηθεί η συμπεριφορά των συγκεκριμένων υλικών χρησιμοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα μαλακών επιστρωμάτων οδοντοστοιχιών. Η παρασκευή των δειγμάτων και η διεξαγωγή των πειραματικών σταδίων βασίστηκε σε διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα. Οι εργαστηριακές συνθήκες διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν κατά το δυνατό τις συνθήκες λειτουργίας τους στη στοματική κοιλότητα. Αποτελέσματα: Ο χρόνος εμβάπτισης, η σύσταση του υλικού, το πάχος του δείγματος και το περιβάλλον εμβάπτισης παρουσίασαν στατιστικά σημαντική επίδραση στο λειτουργικό χρόνο ζωής των μαλακών επιστρωμάτων των οδοντοστοιχιών. Όσον αφορά στη συνοχή-ροή στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ της σύστασης του υλικού και της διαμέτρου, όπως και μεταξύ του υλικού και του πάχους του δείγματος. Συμπέρασμα: Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας στη στοματική κοιλότητα των μαλακών επιστρωμάτων των οδοντοστοιχιών λαμβάνουν χώρα φαινόμενα κρίσιμα για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της λειτουργικότητάς τους στο πέρασμα του χρόνου. Η διεξαγωγή περαιτέρω in vivo μελετών στις οποίες θα αξιολογείται ο λειτουργικός χρόνος ζωής και η κλινική συμπεριφορά των μαλακών επιστρωμάτων των οδοντοστοιχιών μπορεί να οδηγήσει στην εξατομικευμένη επιλογή του καταλληλότερου υλικού για κάθε κλινική περίπτωση.
Soft denture lining materials are used for the treatment of ill-fitting dentures, in order to distribute more evenly the forces transmitted by an artificial dentition to the underlying mucosal tissues. During their clinical use soft denture liners are soaked in aqueous environment and the most common problems encountered are associated with the constituents’ leaching out and water or saliva absorption. These processes have a key role on the functional longevity and clinical performance of soft denture liners. Objectives: The purpose of this study was to evaluate the durability of different soft denture lining materials in regard to water-uptake characteristics under conditions that simulate the oral environment. Determinants, who characterize the consistency and flow properties considered to be key to clinical performance, were also evaluated. Methods: A wide range of commercially available soft denture liners were chosen on the basis of different chemical composition and the different methods used to polymerize them. Water absorption, solubility and consistency values were determined by using standard experimental techniques. The experimentation carried out under conditions which simulate these materials’ “natural” clinical environment. Results: It was found that time of immersion, chemical composition, thickness of sample and storage medium had statistically significant effects on the longevity. For the consistency significant differences were found between chemical composition and the diameter of the sample as well as between chemical composition and the thickness of the sample. Conclusion: Materials studied showed differing behaviour as phenomena critical for their integrity, longevity and performance took place within the limitations of this study. Further in vivo validation of these materials will lead to the applicable assessment of longevity and clinical performance and enable the critical selection of the most appropriate material for each individual clinical case

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Complete dentures, Relining
Absorption, solubility
Long-term denture liners
Short-term denture liners
Συνοχή
Consistency
Απορρόφηση, διαλυτότητα
Λειτουργικός χρόνος ζωής
Tissue conditioners
Υλικά αποκατάστασης ιστών
Ολικές οδοντοστοιχίες, Επιστρώματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.