Το ομηρικό διακείμενο σε κείμενα λυρικών ποιητών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The homeric intertext in lyric poets texts
Το ομηρικό διακείμενο σε κείμενα λυρικών ποιητών

Ροβίθη, Ναταλία Ελευθερίου

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει την ύπαρξη ομηρικών διακειμένων στην αρχαϊκή λυρική ποίηση και πιο συγκεκριμένα στους επινίκους του Πινδάρου, καθώς και στους επινίκους και διθυράμβους του Βακχυλίδη. Για την επίτευξη του στόχου επιλέχθηκαν εκείνα από τα ποιήματα των δύο λυρικών που προσφέρονται περισσότερο για τη διερεύνηση ομηρικών διακειμένων˙ οι 5ος και 13ος επίνικοι και ο 15ος διθύραμβος του Βακχυλίδη και ο 2ος Ολυμπιόνικος, ο 7ος, ο 8ος, και ο 10ος Νεμεόνικος, ο 4ος και ο 8ος Ισθμιόνικος του Πινδάρου. Από την ανάλυση των ποιημάτων προκύπτει ότι οι ομηρικοί απόηχοι είναι πράγματι πολυάριθμοι. Ομοιότητες διαπιστώνονται τόσο σε γλωσσικό, όσο και σε νοηματικό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι λυρικοί ποιητές μιμούνται τον Όμηρο, αλλά χρησιμοποιούν κάποια στοιχεία των επών προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες τους και να καταδείξουν τη δημιουργική τους ικανότητα. Δεδομένου ότι τα ομηρικά έπη γνώριζαν την εκτίμηση του κόσμου, συχνά οι λυρικοί ποιητές παραπέμπουν σ’ αυτά, ταυτόχρονα, όμως, διαφοροποιούνται και προκαλούν τον αναγνώστη να διαπιστώσει τους λόγους της διαφοροποίησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το επινίκιο πλαίσιο των ωδών που επιλέχθηκαν, καθώς έτσι γίνονται αντιληπτές πολλές από τις επιλογές των λυρικών ποιητών. ¶λλοτε μιλούν θετικά για τον επικό ποιητή καθώς εξύμνησε άξια τους ήρωες του πολέμου, όπως οι ίδιοι υμνούν επάξια τους νικητές αθλητικών αγώνων˙ άλλοτε στέκονται κριτικά απέναντι του και προβάλλουν τις δικές τους εκδοχές ως πιο αξιόπιστες. Κάθε φορά, ωστόσο, οι επιλογές γίνονται με γνώμονα το επινίκιο πλαίσιο των ωδών που υπαγορεύει των εξύμνηση των συγκεκριμένων κάθε φορά ανθρώπων και την προσπάθεια να τους προσφέρουν ενός είδους αθανασία.
The intention of this paper is to show the existence of homeric intertexts in archaic greek lyric poetry. For this reason there are chosen epinician odes and dithyrambs of Pindar and Bacchylides; more specifically 5th, 13th epinician odes, 15th dithyramb of Bacchylides and 2nd Olympian ode, 7th, 8th, 10th Nemean odes and 4th, 8th Isthmian odes of Pindar. Homeric intertexts in these poems are indeed numerous. There are similarities both in language and content. This doesn’t mean that lyric poets are mimes of Homer but that they use some epic elements to serve their different needs and reveal their creative capacity. Taken that Homeric poems were deeply estimated, lyric poets often make allusions to them, in the same time though, differentiate their poems and intrigue readers to search the reasons of such a differentiation. We should not forget the epinician context of the chosen odes to better realise the reasons of many of the lyric poets’ choices. Sometimes they talk positively of Homer who praises the heroes of war as lyric poets praise the victors of athletic games; other times they are critical to him saying that their own versions are more reliable. Every choice of lyric poets is related to the epinician context and to their effort as to not only praise the victory of the athletes but also offer them one kind of immortality.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Epinician context
Ομηρικό διακείμενο
Επη του Ομήρου
Homeric intertext
Πίνδαρος
Αρχαϊκή λυρική ποίηση
Homeric poems
Archaic greek lyric poetry
Βακχυλίδης
Επινίκιο πλαίσιο
Pindar
Bacchylides

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)