Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της γεωργίας φυτικής παραγωγής στο Bangladesh

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
An assessment of efficiency of crop farming in Bangladesh
Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της γεωργίας φυτικής παραγωγής στο Bangladesh

Anwar, Mazharul Md.

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, με βάση τεχνικοοικονομικά δεδομένα 240 γεωργικών εκμεταλλεύσεων που προέκυψαν από την διενέργεια πρωτογενούς έρευνας στο Μπαγκλαντές κατά την περίοδο 2003-2004, κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων αύξησης της παραγωγής βασικών προϊόντων στο Μπαγκλαντές. Η διερεύνηση αυτή πραγματοποιείται με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας (recommended inputs - outputs) και με την αύξηση της απασχόλησης και του κεφαλαίου. Διερευνάται η επίδραση της πολιτικής στην παραγωγή προϊόντων και συγχρόνως διερευνώνται παράγοντες στους οποίους οφείλεται η αναποτελεσματικότητα της γεωργίας στο Μπανγκλαντές. Η διερεύνηση των δυνατοτήτων αύξησης της παραγωγής προϊόντων στο Μπαγκλαντές επιχειρείται με παραμετρικές και μη παραμετρικές αναλυτικοσυνθετικές τεχνικές που περιλαμβάνουν: i. την κατάρτιση γραμμικού υποδείγματος για τις έξι περιοχές τις χώρας, ώστε να διερευνηθεί η διάρθρωση των κλάδων που αξιοποιούν πλήρως την υφιστάμενη τεχνολογία. Τα άριστα σχέδια παραγωγής στις έξι περιοχές διαφέρουν μεταξύ τους εξαιτίας εγγενών χαρακτηριστικών όπως είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, η άρδευση, οι εδαφολογικές συνθήκες κ.α.. Συγκρίνοντας τα άριστα σχέδια παραγωγής που προκύπτουν από την εφαρμογή του μαθηματικού προγραμματισμού με την υφιστάμενη κατάσταση διαπιστώνεται ότι η ακαθάριστη πρόσοδος και το ακαθάριστο κέρδος των εκμεταλλεύσεων αναμένεται να αυξηθούν. Προκύπτει αντικατάσταση των παραδοσιακών καλλιεργειών με καλλιέργειες υψηλών αποδόσεων. ii. την κατάρτιση ενός γραμμικού υποδείγματος για τη διερεύνηση τεσσάρων εναλλακτικών προσομοιώσεων αριστοποίησης των σχεδίων παραγωγής για όλη τη χώρα. Στην πρώτη προσομοίωση διερευνώνται τα άριστα σχέδια παραγωγής χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες ποσότητες των συντελεστών παραγωγής, στη δεύτερη προσομοίωση χρησιμοποιούνται τεχνικοοικονομικά δεδομένα που προτείνονται από ερευνητικά ιδρύματα, στην τρίτη προσομοίωση χρησιμοποιούνται οι διεθνείς τιμές, ενώ στην τέταρτη προσομοίωση εφαρμόζεται παραμετρικός προγραμματισμός με μεταβαλλόμενους συντελεστές την εργασία και το κεφάλαιο. Από τα αποτελέσματα και στις τέσσερις προσομοιώσεις το ακαθάριστο κέρδος και η ακαθάριστη πρόσοδος αυξάνεται σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. iii. την εκτίμηση του επιπέδου της τεχνικής αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων του δείγματος που επιδιώκεται με την παραμετρική Στοχαστική Ανάλυση Ορίων και την μη παραμετρική Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων. Παράλληλα εκτιμώνται κοινωνικοδημογραφικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που ενδεχομένως καθορίζουν το επίπεδο της εκτιμώμενης αποτελεσματικότητας όπως το επίπεδο μόρφωσης του παραγωγού, η ηλικία του, το μέγεθος της εκμετάλλευσης, κ.α.. Από την ανάλυση προκύπτει ότι με βάση το εκτιμώμενο επίπεδο της τεχνικής αποτελεσματικότητας είναι δυνατή η αύξηση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων στη χώρα με δεδομένο το επίπεδο των συντελεστών παραγωγής.. Με βάση τα αποτελέσματα των μοντέλων του ενός και των δύο σταδίων προσδιορισμού των παραγόντων της αναποτελεσματικότητας προκύπτει ότι οι πιο αποτελεσματικοί παραγωγοί είναι αυτοί που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια γεωργικών εφαρμογών και αυτοί με υψηλό μορφωτικό επίπεδο
The present study was undertaken to assess efficiency and factors affecting inefficiency of crop farming in Bangladesh. The farm accounting data of 240 crop farms were collected from the six regions of the country. The analysis was performed on three steps, in the first step; linear programming (LP) model was used to produce optimum farm plans for rice, vegetable and potato farms in the six regions of the country. In the second step; a model was developed for the whole country using linear programming (LP) technique to simulate alternative scenarios for resource optimization. In the third step; stochastic frontier analysis (SFA) and data envelopment analysis (DEA) were used to estimate technical efficiency and its determinants of crop farming. Optimum plans of rice, vegetable and potato farms among the six regions differ mainly due to soil type, climate, irrigation facility and temperature, etc. Crop production, gross output and gross margin are increased in optimum plans over existing plans because acreages of existing rotations are substituted to suitable crop rotations in optimum plans. The replacement of crop acreages from traditional varieties to high yielding varieties, timely planting and irrigation, long times multiple harvesting vegetables (Brinjal, ladys fingure, patal etc.) are the causes for increasing acreages in suitable crop rotations. After adjusting the constraints (land, labour, capital) in the developed technological matrix of the whole country, four alternative scenarios are taken to produce optimum plans by using existing resources (Scenario A), by using recommended inputs and their yields (Scenario B), by using border prices (Scenario C) and by using parametric linear programming (Scenario D). The results of the alternative scenarios bring out improvement of recombination of crop rotations which contribute to increase efficiency in the country. In all the scenarios, cropped acreages of vegetable, maize, potato and pulse are increased whereas those of rice, jute and wheat are decreased over BBS (Bangladesh Bureau of statistics) data. Quantity produces of jute and wheat are decreased in all the scenarios because of their low gross margin as compared to their competitive crops (rice, vegetable and potato). Contrary, quantity produces of vegetable and potato are increased to a large extent in all the scenarios. Hence, gross output, gross margin and labour employment are increased significantly in all scenarios. In addition, when to compare national food demand with the alternative scenarios, food security is improved in the country by the alternative scenarios in both cereal and non cereal production. The results of stochastic frontier production function (SFA) indicated that translog production function was preferred to Cobb-Douglas (using likelihood ratio test) and the parameter and of the maximum likelihood estimates are significant which means that inefficiency effects are present in the analysis and the traditional "average" production function is not an adequate representation of the data. Hence, technical inefficiency effects have significant impact on output. Mean technical efficiency obtained from SFA is slightly less than that obtained from the VRS DEA model, but greater than CRS DEA model. These results suggest that there is a substantial scope for increasing crop production in the country with the existing technology and without additional inputs. One and two step inefficiency effect models suggest that the two types of farmers, those who are more educated and those are involved with extension services are more technically efficient than others. The country could increase consumption of vegetable and potato for improving nutrition deficit of its much population and export of those two crops from its widen production which are produced in the optimum plans. Therefore, this study recommends adoption of optimum plans, improvement of education and extension contact of farm household and expansion of research technologies in all the regions of the country by strengthening close coordination between extension services and research institutes through the intervention of Bangladesh Government

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Agriculture, Economic aspects, Bangladesh
Optimum plan
Γεωργία, Μπαγκλαντές
Απαιτούμενες εισροές
Recommended inputs
Διαχείριση συντελεστών παραγωγής
Border price
Παραμετρικός γραμμικός προγραμματισμός
Existing plan
Parametric linear programming
Αριστα σχέδια καλλιεργειών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)