Η επίδραση των ενδοοικογενειακών διεργασιών στη σχολική επίδοση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Family interaction and the impact to the school performance
Η επίδραση των ενδοοικογενειακών διεργασιών στη σχολική επίδοση

Παπαδοπούλου, Σοφία Νικολάου

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και στην επίδραση που ασκούν στη σχολική επίδοση του παιδιού. Με σκοπό να ερευνηθεί η σχέση αυτή ένα ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και δόθηκε σε 430 γονείς από τους οποίους μόνο οι 222 το επέστρεψαν συμπληρωμένο. Η επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, έδειξε ότι η στάση των γονέων και ιδιαίτεροι παράγοντες όπως το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και οι φιλοδοξίες που έχουν για τα παιδιά τους ασκούν μεγάλη επίδραση στη σχολική επίδοση των παιδιών.
This essay refers to the relationships developed among the members of the family and the impacts appeared to the childrens school performance. In order to define this relation a questionnaire was designed and given to 430 parents by whom only 222 returned it filled. The analysis of the data, which was conducted using the SPSS, showed that parent's attitude and especially their educational level and their aspirations held for their children have actually a great impact to their children's school performance.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σχολική επίδοση
Οικογενειακές σχέσεις
Educational incentives
Φιλοδοξίες και προσδοκίες γονέων
Parents educational aspirations
Μαθησιακά κίνητρα
Αλληλεπίδραση
Family's relationship
Family's interaction
School performance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.