Προκλητή διαταραχή της αιμάτωσης των ωοθηκών και έλεγχος στο ορμονικό στεροειδικό περιβάλλον: (πειραματική εργασία σε κόνικλους)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ovarian ischemia and relationship to ovarian hormonal production in the rabbit model
Προκλητή διαταραχή της αιμάτωσης των ωοθηκών και έλεγχος στο ορμονικό στεροειδικό περιβάλλον: (πειραματική εργασία σε κόνικλους)

Παππάς, Χρήστος Θ.

The purpose of this research is to investigate the possible changes in ovarian function as indicated by changing hormonal levels after decreasing the blood supply to the ovaries. Method: 15 female rabbits were used. All were of reproductive age, similar weight, same race (New Zealand) and had already given birth twice previously. The animals were divided in three groups and each group was comprised of 5 animals: The 1st group was the control group. The 2nd group underwent unilateral ligation of the left ovarian artery. The 3rd group underwent bilateral ligation of the ovarian arteries. Alternate day venepuncture over a month was performed. The levels of the follicle stimulation hormone (FSH), luteizing hormone (LH), β-estradiol (E2) and progesterone (PRG) were calculated and the results were statististically analyzed in all three groups. Results: The E2 blood levels in those rabbits undergoing unilateral or bilateral ovarian artery ligation were significantly increased one month postoperatively in comparison with the control group. The PRG blood levels were slightly decreased in the bilateral ovarian artery ligation group but this did not reach statistical significance
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση πιθανής διαταραχής της λειτουργίας των ωοθηκών υπολογίζοντας το επίπεδο των στεροειδών έπειτα από προκλητή διαταραχή της αιμάτωσής τους. Υλικά και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 15 θηλυκά κουνέλια της ίδιας ράτσας που είχαν περίπου ίδια ηλικία και βάρος. Όλα τα πειραματόζωα είχαν τεκνοποιήσει από δύο φορές και χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: Τα πειραματόζωα της ομάδας Α χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. Στην ομάδα Β έγινε απολίνωση της αριστερής ωοθηκικής αρτηρίας. Στην ομάδα Γ έγινε αμφοτερόπλευρη απολίνωση των ωοθηκικών αρτηριών. Ακολούθησε αιμοληψία κάθε δεύτερη μέρα για διάστημα ενός μηνός και προσδιορισμός των επιπέδων της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH), της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH), της οιστραδιόλης (Ε2) και της προγεστερόνης (PRG) για όλες τις ομάδες. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στατιστικά Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων της οιστραδιόλης τόσο στα πειραματόζωα με την ετερόπλευρη όσο και σ' αυτά με την αμφοτερόπλευρη απολίνωση των ωοθηκικών αρτηριών σε σχέση με τους μάρτυρες. Η μικρή πτώση των επιπέδων της προγεστερόνης δεν ήταν στατιστικά σημαντική

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ωοθήκες, Χειρουργική
Ovarian arteries
Διαταραχή στην αιμάτωση
Ωοθηκικές αρτηρίες
Ligation
Ωοθήκες, Επιπλοκές
Ovaries, Complications
Απολίνωση
Ovaries, Surgery
Ovarian ischemia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.