Ανάπτυξη Συστήματος Εκτέλεσης Διαδικτυακών Κανόνων RuleML στο Σύστημα Παραγωγής CLIPS

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Developemnt of a system that executres RuleML webrules at the production system Clips
Ανάπτυξη Συστήματος Εκτέλεσης Διαδικτυακών Κανόνων RuleML στο Σύστημα Παραγωγής CLIPS

Μόκα, Ευαγγελία Δημητρίου

Rules are very important for the development of Semantic Web, because they have a crusial role in integration, production and transformation of data from multiple sources. The main goal of this diploma thesis was the development of a system that would convert Reaction RuleML production rules to production rules that can be executed by the system CLIPS. Our system combines expressiveness and interoperability of Reaction RuleML, which has a significant role in distributed network environments and Semantic web, too, with programming power of the well known production system CLIPS.
Οι κανόνες αποτελούν στοιχείο κλειδί για το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού, αφού επιτρέπουν την ενσωμάτωση, την παραγωγή και το μετασχηματισμό δεδομένων από πολλαπλές πηγές. Απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η υλοποίηση ενός συστήματος που θα μεταφράζει κανόνες παραγωγής Reaction RuleML σε κανόνες παραγωγής που μπορούν να εκτελεστούν από το σύστημα CLIPS. Το σύστημα αυτό συνδυάζει την εκφραστικότητα και τις δυνατότητες διαλειτουργικότητας της γλώσσας σήμανσης κανόνων Reaction RuleML, που ο ρόλος της είναι σημαντικός σε κατανεμημένα περιβάλλοντα αναπαράστασης γνώσης, όπως επίσης και στο Σημασιολογικό Ιστό, με την προγραμματιστική ισχύ ενός επίσης ευρέως διαδεδομένου συστήματος κανόνων παραγωγής, του συστήματος CLIPS.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Semantic web
Clips
Σημασιολογικός ιστός
Αντιδραστικοί κανόνες
Production rules
RuleMl
Γεγονότα
Κανόνες παραγωγής
Reaction rules
Facts

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)