Χαρακτηριστικά καλλωπιστικών φυτών που διακινούνται από τα φυτώρια για τη διαμόρφωση του τοπίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Characteristics of ornamental plants selled by the nurseries and used for landscape architecture
Χαρακτηριστικά καλλωπιστικών φυτών που διακινούνται από τα φυτώρια για τη διαμόρφωση του τοπίου

Ροδοπούλου, Αιμιλία Γρηγορίου

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρονγια τη δημιουργία κήπων. Παλαιότερα, από τους κρεμαστούς κήπους της Βα-βυλώνας μέχρι την Αναγέννηση, η συντήρηση των κήπων ήταν ιδιαίτερα δα-πανηρή και οι κήποι είχαν μεγάλες ανάγκες σε νερό. Το ολοένα αυξανόμενοπρόβλημα της έλλειψης νερού και ο κίνδυνος ερημοποίησης ιδιαίτερα σε πε-ριοχές με μεσογειακό κλίμα, όπως η Ελλάδα, καθιστούν απαραίτητη τη δη-μιουργία κήπων με μειωμένες ανάγκες σε πότισμα. Κρίνεται, επίσης, ορθότε-ρη η χρησιμοποίηση ιθαγενών φυτικών ειδών στην κηποτεχνία. Έτσι, αντικει-μενικός σκοπός της εργασίας ήταν η εισαγωγή ξηρανθεκτικών φυτών στην κη-ποτεχνία. Η έρευνα διεξήχθη με συνεντεύξεις στους φυτωριούχους της Θεσ-σαλονίκης και συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Από τα αποτελέσματα τηςέρευνας συλλέχθηκαν τα χαρακτηριστικά των φυτών που προτιμούν οι αγορα-στές φυτών από τα φυτώρια και έτσι διαμορφώθηκε το προφίλ του αγοραστήφυτών. Τέλος, προτάθηκαν συγκεκριμένα φυτικά είδη των φρυγανικών οικοσυ-στημάτων, των οποίων τα χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στις απαιτήσειςτου αγοραστικού κοινού, και κρίνονται κατάλληλα για χρήση σε κήπους, λόγωτου ξηρανθεκτικού τους χαρακτήρα.
Ever since the ancinet times people have been interested in garden design.The maintainance of gardens has always been really expensive as thegardens, from the Hanging Gardens of Babylon to the gardens of theRenaissance, have always needed large amounts of water. The problem oflack of water which becomes worse as time passes by and the danger ofdesertification especially in countries with Mediterranean climate, as inGreece, make it necessary to create gardens with low needs in water.Moreover, it seems to be better to use native species in garden design. Thus,the objective aim of this thesis was to introduce plants with low needs in waterin garden design. For the research we interviewed to the owners of thenurseries of Thessaloniki and they filled our questionnaires. The results of theresearch gave us the characteristics of the plants preferred by the customers.Using the results we shaped the profile of the customers of the nurseries. Atthe end, we suggested special plant species of the phryganic ecosystems,whose characteristics correspond to the preferences of customers and havelow needs in water.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Oranmental plants
Landscape architecture
Φυτώριο
Κήπος
Τοπίο
Ξηρανθεκτικά
Nurseries
Καλλωπιστικά φυτά
Xeriscaping
Φρύγανα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)