Χωρικοί μετασχηματισμοί και αλλαγές στον ύπαιθρο χώρο. Η περίπτωση της ορεινής ζώνης Βόρα-Βεγορίτιδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Territorial transformations and changes in the countryside space. The case of mountainous area Bora-Begoritida of Pella prefecture.
Χωρικοί μετασχηματισμοί και αλλαγές στον ύπαιθρο χώρο. Η περίπτωση της ορεινής ζώνης Βόρα-Βεγορίτιδας

Δαλάκης, Νίκος Θωμά

Τα τελευταία χρόνια ο αγροτικός χώρος μεταβάλλεται γοργά τόσο υπό το βάρος των εξελίξεων των διεθνών αγορών και τη μείωση του ευρωπαϊκού προστατευτισμού για τη γεωργία (ΚΑΠ 1992, Agenda 2000) όσο επίσης και των αλλαγών των σχέσεων πόλης-υπαίθρου με τον αυξανόμενο εξαστισμό των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.Οι εξελίξεις αυτές μοιάζει να δημιουργούν αμφίρροπες τάσεις στο εσωτερικό του αγροτικού χώρου και μια αντιφατική εικόνα σχετικά με το μέλλον των αγροτικών περιοχών. Η γεωργία, που άλλοτε βρισκόταν στον πυρήνα της αγροτικής ανάπτυξης, χάνει το ειδικό της βάρος και αναδιπλώνεται αμυνόμενη στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τη σταδιακή φιλελευθεροποίηση της αγοράς και τη διευρυνόμενη σε παγκόσμια κλίμακα γεωγραφική βάση των συναλλαγών. Από την άλλη, αυτός ο ίδιος ο αγροτικός χώρος ανακτά το ενδιαφέρον ως χώρος κατανάλωσης και παρέμβασης, ως το «φυσικό υπόβαθρο» νέων λειτουργιών που προοιωνίζονται μια καινούργια δυναμική προοπτική για τον αγροτικό κόσμο.Η παρούσα διπλωματική εργασία, μέσα από το παράδειγμα της ορεινής ζώνης Βόρα-Βεγορίτιδας του Ν.Πέλλας, καλείται να διερευνήσει τη σύνθετη εικόνα του σύγχρονου ελληνικού αγροτικού χώρου, τις δυναμικά αναπτυσσόμενες σχέσεις του με την πόλη και τελικά το πέρασμα από ένα γεωργικό μονοδραστήριο χώρο παραγωγής σ' έναν πολύμορφο και πολυλειτουργικό ύπαιθρο χώρο καταγράφοντας και ερμηνεύοντας τις αναφερόμενες τάσεις χωροκοινωνικής ανασύνθεσης.Λέξεις κλειδιά: Ύπαιθρος χώρος, Αγροτικός χώρος, Χωρικοί μετασχηματισμοί, Κοινωνικοοικονομικοί μετασχηματισμοί, Ορεινή ζώνη Βόρα-Βεγορίτιδας Νομού Πέλλας
In the past few year the rural space is altered quickly under the weight of developments of international markets and the reduction of European protectionism for agriculture (CAP 1992, Agenda 2000), as long as also changes of relations of city-countryside with increasing urbanization of the living way of the local societies and economies.It looks like these developments create undecided tendencies in the interior of rural space and a contradictory picture relative to the future of rural regions. The agriculture that was previously found in the core of rural growth loses its special weight and refolds defending itself in the intensifying competition from the progressive liberalisation of market and the extending geographic base of transactions worldwide. On the other hand, this same rural space recovers the interest as a space of consumption and intervention, as the “natural background” of new operations that bodes a new dynamic prospect for the rural world.The present diplomatic work, through the example of the mountainous area Bora-Begoritida of prefecture of Pella is called to investigate the complex appearance of modern Greek rural space, its dynamically developing relations with the city and finally the passage from an agricultural one-activated space of production into a multiform and multifunctional countryside space recording and interpreting the reported tendencies of social space recombining.Keywords: countryside space, rural space, Territorial transformations, social economic transformations, mountainous area Bora-Begoritida of Pella prefecture

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υπαίθριος χώρος
Αγροτικός χώρος
Rural space
Χωρικοί μετασχηματισμοί
Social economic transformations
Territorial transformations
Κοινωνικο-οικονομικοί μετασχηματισμοί
Ορεινή ζώνη Βόρα-Βεγορίτιδας Ν. Πέλλας
Nountainour area Bora Begoritida at Pella Prefecture
Countryside space

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.