Εκτίμηση των απωλειών στο ισοζύγιο νερού και μέθοδοι αντιμετωπίσεως των με εφαρμογή στην περιοχή Wadi Farda της Παλαιστίνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Evaluation of losses in water balance and methods of control in Wadi Fara's-Palestine
Εκτίμηση των απωλειών στο ισοζύγιο νερού και μέθοδοι αντιμετωπίσεως των με εφαρμογή στην περιοχή Wadi Farda της Παλαιστίνης

Sawafta, Farah A.

The first part of the study deals with the hydrologic situation in Palestine; its topography, geology, climate and water consumption. Palestine is divided in to five topographical units; the continental shelf, the coastal area, the mountain area, the Negev Desert and the wadi Araba Jordan valley area. Geologically West Bank is affected by two types of structures, folding structures forming anticlines and monoclines all over West Bank; Fara'a anticline is one of these effects. Faulting structures as an effect ofJordan rift valley movement that makes a step faulting at the eastern part of west bank. Lithostratigraphically the geologic time series extends from Quaternary, Tertiary, and Cretaceous to the oldest Jurassic ages is exposed at West Bank. Climatologically the area is considered as an arid to semi arid region, typically as the Mediterranean area. West Bank is considered as the groundwater mountain aquifer that includes three main sub basins; a) Eastern Aquifer Basin (EAB) of an area of 2705 Km2 bordered by River Jordanand Dead Sea from the east. b) Northeastern Aquifer Basin (NEAB) that covers the northern West Bank of an area of about 1050 km2 and is spreading inside the green line. c) Western Aquifer Basin (WAB) its area in the West Bank is about 1795 km2 and it is spreading inside the Green Line (Israel). The total annual recharge for these aquifers is about 679 Mm3/y. Water demand at the area shows that the area includes about 360 Palestinian wells extracting about 54 Mm3/y from these aquifers. The Israeli occupation is using another 49 well extracting about 57 Mm3/y. About 300 springs are located in West Bank, 112 of these springs are considered as fresh water resources discharging about 64 Mm3/y. The other part of these discharges brackish water 30 ¨C 50 Mm3/y. Intotal, the Palestinians are using about 18% of the total water available at West Bank and the rest is used by the Israelis. Surface water distribution shows that the Palestinians have no access to Jordan River water or any of its tributaries, while it discharges about 1287 Mm3/y.The second part of the study summarizes the climatological, hydrological and possibilities of artificial recharge studies took place between 2000 and 2004 on Fara'a catchments area, at the northeastern part of West Bank, Palestine. The area of 334 km2is considered as a sub\basin of the Dead Sea River Basin and one of the main catchment areas of the Eastern Basin of the Mountain Aquifer in Palestine. This work aims to study the details of climatological and hydrological parameters and to compute the amount of water losses that could be avoided to enhance the water resources in the area. It aims also to find the best ways of harvesting these losses and artificially recharge the groundwater in order to control the dryness of some main springs and wells at the area
Το πρώτο μέρος της μελέτης εξετάζει την υδρολογική κατάσταση στηνΠαλαιστίνη την τοπογραφία, την γεωλογία, το κλίμα και την κατανάλωση ύδατος.Τοπογραφικά η Παλαιστίνη διαιρείται μέσα σε πέντε τοπογραφικές μονάδες, μιαηπειρωτική περιοχή, την παράκτια περιοχή, την ορεινή περιοχή, την έρημο Negev και την περιοχή κοιλάδων Araba της Ιορδανίας. Γεωλογικά η Δυτική Όχθη επηρεάζεται από δύο τύπους διπλωμάτων των δομών που διαμορφώνουν τα αντίκλινα και monoclines σε όλη τη Δυτική Όχθη, αντίκλινα Fara'a είναι ένα από αυτά. Σφάλλοντας τις δομές ως επίδραση της μετακίνησης κοιλάδων ρωγμών της Ιορδανίας που κάνει ένα βήμα σφάλλοντας στο ανατολικό μέρος της Δυτικής Όχθης. Τα Λιθοστρώματα γραφέα η γεωλογική χρονική σειρά επεκτείνεται από τεσσάρων καταστάσεων, τριτογενής, και κρητιδικός στους παλαιότερους ιουρασικό βράχους που εκτίθεται στη Δυτική Όχθη. Το δεύτερο μέρος της μελέτης συνοψίζει τον κλιματολογικό, υδρολογικός και οι δυνατότητες των τεχνητών μελετών επαναφορτίσεων, πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 2000 – 2004 στην περιοχή catchments Fara'a στο βορειοανατολικό μέρος της Δυτικής Όχθης (Παλαιστίνη). Η έκταση των 334 km2 θεωρείται ως υπο λεκάνη της νεκρής λεκάνης ποταμών θάλασσας, και μια από τις κύριες περιοχές συλλογής της ανατολικής λεκάνης του υδροφόρου στρώματος βουνών στην Παλαιστίνη. Αυτή η εργασία στοχεύει να μελετήσει τις λεπτομέρειες των κλιματολογικών και υδρολογικών παραμέτρων, και να υπολογίσει το ποσό απωλειών ύδατος, το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί για να ενισχύσει τους υδάτινους πόρους στην περιοχή. Στοχεύει επίσης να βρει τους καλύτερους τρόπους αυτές τις απώλειες, και να επαναφορτίσει τεχνητά τα υπόγεια νερά, προκειμένου να ελεγχθεί η ξηρότητα μερικών κύριων ελατηρίων και φρεατίων στην περιοχή

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Δυτική Οχθη
Ανατολικό υδροφόρος στρώμα
Ανάπτυξη υδάτινων πόρων, Παλαιστίνη
Water losses
Water balance
Υπόγεια νερά
Water resources development, Palestine
Ground water

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.