Δημιουργία πρότυπου οικοτουριστικής διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή του δάσους Στροφυλιάς-Κοτυχίου(ΒΔ Πελοπόννησος) και εκτίμηση των επιπτώσεων από δασοπολιτική σκοπιά

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Creation of an ecotourism management model for the protected area of Strofylia forest and Kotychi lagoon(N.W. Peloponnese) and assessment of associated impacts, with the incorporation of current forest policies
Δημιουργία πρότυπου οικοτουριστικής διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή του δάσους Στροφυλιάς-Κοτυχίου(ΒΔ Πελοπόννησος) και εκτίμηση των επιπτώσεων από δασοπολιτική σκοπιά

Κατσαρός, Δημήτριος Χ.

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής του δάσους Στροφυλιάς-Λ/Θ Κοτυχίου, η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και της αξίας της αναψυχής και τελικά η υποβολή πρότασης για τη δημιουργία πρότυπου οικοτουριστικής διαχείρισης. Η έρευνα για τον προσδιορισμό του πρότυπου βασίστηκε στη μελέτη της τουριστικής κίνησης της περιοχής, όπου διακρίνονται δύο κατηγορίες επισκεπτών α)οι θερινοί επισκέπτες στους οποίους επιλέχθηκε η μέθοδος δειγματοληψίας κατά συστάδες και β)οι επισκέπτες με κύριο προορισμό την περιβαλλοντική ενημέρωση και αναψυχή, στους οποίους εφαρμόστηκε η μέθοδος της απογγραφής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αριθμός των επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή είναι πολύ χαμηλότερος από το όριο της φέρουσας ικανότητας της περιοχής και επομένως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια οικοτουριστικής ανάπτυξης. Προτείνεται ένα πρότυπο οικοτουριστικής διαχείρισης με κύριους άξονες την 1)επόπτευση, αστυνόμευση και προσπελασιμότητα της περιοχής, 2)την αναψυχή, εξυπηρέτηση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και 3)την οριοθέτηση χώρου στάθμευσης και τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων
The aim of the present dissertation focuses on the analysis of the characteristics of Strofylia forest-Kotychi lagoon, the estimation of the area's carrying capacity and recreational value, and ultimately the proposal of an ecotourism management model. Research was based on the study of tourist activity within the area, which highlighted two visitor categories : a)summer visitors, on whom cluster sampling was employed and b)environment-orientated visitors, on whom and inventory was performed. The results indicate that the number of visitors is well beneath the area's carrying capacity and subsequently there is a wide margin available for the development of ecotourism. An ecotourism management model is proposed which encompasses factors such as : a)surveillance, policing and accessibility of the area, ii)recreation, service and raising awareness of visitors and c)the designation of parking areas and the control of vehicle activity

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πρότυπο οικοτουριστικής διαχείρισης
Ecotourism, Greece
Αξία αναψυχής
Recreational value
Ecotourism management model
Οικοτουρισμός, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)