Η συμβολή της έγχρωμης δυναμικής υπερηχοτομογραφίας στην διάγνωση των νεφρικών παθήσεων σε βρέφη και παιδιά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Contribution of power Doppler Ultrasonography in the diagnosis of renal pathology in infants and children
Η συμβολή της έγχρωμης δυναμικής υπερηχοτομογραφίας στην διάγνωση των νεφρικών παθήσεων σε βρέφη και παιδιά

Στογιάννη, Αγγελική Σ.

PURPOSE: To evaluate imaging criteria and compare the predictive value ofPower Doppler ultrasonography [PD (US)] with the “golden standard” ofreference, ie technetium-99m dimercaptosussinic acid (DMSA) scan (99mTc-DMSA), in the detection and localization of acute pyelonephritis in children.SUBJECTS AND METHODS: Seventy-four (74) infants and children with clinical symptoms and signs consistent with possible upper urinary tract infection were evaluated with Power Doppler sonography and 99mTc-DMSA. All children with vesicoureteral reflux, renal collecting system dilatation and other gray-scale anatomic abnormalities were excluded from the study; a total of 147 kidneys were examined, within the first two days (48 hours) after the onset of symptoms. Each kidney was divided into three zones (upper, middle and lower third). Three females with corticomedullary renal abscess were separately studied. RESULTS: Pyelonephritis was diagnosed by PD US in 46 kidneys and byDMSA in 42. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value ofPD for detecting pyelonephritis, using 99mTc-DMSA as the standard ofreference, were 73.8%, 85.7%, 67.4% and 89.1%, respectively. The strength of agreement between PD US and DMSA scan was superior for the left, compared to the right kidney. A good strength of agreement between PD US and DMSA scan in the localization of lesions was found. In all three cases of intrarrenal abscess, the characteristic peripheral hypervascularity was noted on PD sonographic evaluation. In a 7-year old girl, with clinical findings consistent with acute pyelonephritis, isolated focal nephritis resulted in a renal abscess, which was diagnosed by gray-scale and PD US, 10 days after the initial evaluation. In another case, 2.5 months after clinically successful treatment, a suspect hyperechoic spot on gray-scale US was noted. On the contrary, PD color signal was normal throughout the kidney, excluding the possibility of a renal scar. CONCLUSIONS: In clinically suspected acute pyelonephritis, Power Doppler ultrasonography has an acceptable specificity and sensitivity, if performed within the first 48 hours, and could be quite helpful for neonates and children under three months of age, where the use of scintigraphy is generally discouraged. PD US can be also helpful in the (differential) diagnosis of intrarenal abscesses
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της διαγνωστικής αξίας συγκεκριμένων κριτηρίων γιατo δυνα΅ικό υπερηχογράφημα (Power Doppler-PD) στην εκτίμηση της οξείαςπυελονεφρίτιδας (ΟΠ) σε παιδιά, χρησιμοποιώντας το σπινθηρογράφημα με99mTc-DMSA ως μέθοδο αναφοράς. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Εβδομήντα τέσσερα (74) βρέφη και παιδιά με πιθανή κλινικά λοίμωξη του ανώτερου ουροποιητικού υποβλήθηκαν σε απλό και δυναμικό υπερηχογράφημα και σπινθηρογράφημα με 99mTc-DMSA. Παιδιά μεκυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος και άλλες ανατομικές ανωμαλίες στο απλό υπερηχογράφημα εξαιρέθηκαν από τη μελέτη. Συνολικά, μελετήθηκαν 147 νεφροί, εντός 48 h από την έναρξη των συμπτωμάτων. Κάθε νεφρός χωρίστηκε σε άνω, μέσο και κάτω τριτημόριο. Μελετήθηκαν, ακόμη, τρία κορίτσια με φλοιονεφρικό απόστημα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάγνωση της ΟΠ ετέθη με το PD σε 46 νεφρούς και με το DMSA σε 42. Η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική και αρνητική προγνωστική αξία της μεθόδου, έχοντας ως μέθοδο αναφοράς το 99mTc-DMSA σπινθηρογράφημα, ήταν 73,8, 85,7%, 67,4% και 89,1%, αντίστοιχα.Η ισχύς συμφωνίας μεταξύ PD και DMSA ήταν υψηλότερη για τον αριστερό,σε σύγκριση με το δεξιό νεφρό. Παρατηρήθηκε καλή συμφωνία μεταξύ PD και 99mTc-DMSA, ως προς την εντόπιση των βλαβών. Στις τρεις περιπτώσεις αποστημάτων, στον έλεγχο με ΡD US φάνηκε περιφερική αγγείωση του τοιχώματος των αποστημάτων, εύρημα που, στη μία περίπτωση, ήταν σε συμφωνία με την απεικόνιση με CT. Σε ένα κορίτσι 7 ετών με κλινική εικόνα ΟΠ, διαπιστώθηκε υπερηχοϊκή εστία στο απλό υπερηχογράφημα (εστιακή πυελονεφρίτιδα), που μετά από δέκα ημέρες εξελίχθηκε σε αληθές φλοιονεφρικό απόστημα. Σε άλλη περίπτωση, 2,5 μήνες μετά το πέρας της θεραπείας, στο απλό υπερηχογράφημα διακρινόταν ύποπτη υπερηχοϊκή περιοχή στο έσω χείλος, ενώ το χρωματικό σήμα από το PD έφτανε μέχρι και τα έξω όρια του φλοιού, αποκλείοντας, έτσι, το ενδεχόμενο νεφρικής ουλής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε κλινική υπόνοια ΟΠ, το δυναμικό υπερηχογράφημααποτελεί αρκετά ευαίσθητη και ειδική μέθοδο. Η μέθοδος είναι ιδιαίτεραχρήσιμη σε νεογνά και βρέφη ηλικίας < 3 μηνών, όπου το σπινθηρογράφημαείναι, γενικά, καλό να αποφεύγεται. Ο συνδυασμός ασπρόμαυρου υπερηχογραφήματος και PD είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στη (διαφορική) διάγνωση των αποστημάτων του νεφρού

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Doppler ultrasonography
Power Doppler US
Ραδιενεργό τεχνήτιο
Pyelonephritis
DMSA scan
Kidneys, Diseases
Πυελονεφρίτιδα
Υπερηχογραφία Doppler
Νεφροί, Ασθένειες
Σπινθηρογράφημα DMSA

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.