Επίδραση του επιπέδου εισροών στην απόδοση και ποιότητα της ίνας σε Pa7 μερικώς διειδικές σειρές βαμβακιού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Impact of the inputs level on yielding performance and fiber quality of paf partially interspecific of rotten
Επίδραση του επιπέδου εισροών στην απόδοση και ποιότητα της ίνας σε Pa7 μερικώς διειδικές σειρές βαμβακιού

Γρεβενιώτης, Βασίλειος Αθανασίου

The purpose of this study was to explore the impact of the inputs level(fertilizer and irrigation) on yielding performance and fiber quality of Pa7 partiallyinterspecific lines of cotton. The experiments were conducted in the farm of theAristotle University of Thessaloniki, during the 2006 and 2007 growing seasons. Thedesign used was the split-block RCB (factors in strips) with three replications. Everyplot was consisted of seven rows (four partially interspecific lines, the commercialvariety Celia, plus two borders lines of Celia). The genetic material were fourpartially interspecific cotton lines of the Pa7 generation produced after pollinationamong G. hirsutum (4S, Coker) and G. barbadense (B403, Carnak) and their F1hybrids with pollen from Hibiscus cannabinus. Cultivar Celia was used as a check inall experiments. Two fertilizer levels were applied (4 and 8 units of N) and threeirrigation levels. Seed emergence percentage, earliness, plant height, linehomogeneity and fiber quality were measured in all treatments.It was found that at least one interspecific line to combined the goodagronomic traits of both cotton species. Regarding seed emergence, interspecific linesexhibited satisfactory performance in 2007 due to technological processing of theseed. Plant homogeneity in the field was also satisfactory and partially interspecificlines exhibited the same behavior as the commercial variety Celia. Although partiallyinterspecific lines seemed to be alike regarding flowering and first boll emergence incomparison to variety Celia, total (seed) cotton harvest showed that interspecific linesmight be later and plants of these lines are taller in comparison to Celia. Partiallyinterspecific lines exhibited lower fiber percentage in comparison to Celia. Regardingtotal (seed) cotton production, although partially interspecific lines exhibited similarperformance over all their yielding ability was lower as compassed to Celia. Howeverafter technological processing of the seed one partially interspecific line yielded aswell as Celia, while the other lines were inferior to Celia by only 13%. Level offertilizer had no statistically significant effect on the characteristics studied, but thelevel of irrigation affected in some cases yielding performance. Finally higher level ofirrigation resulted in taller plants and later boll emergence.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης τωνεπιπέδων λίπανσης και νερού στην απόδοση και την ποιότητα της ίνας των μερικώςδιειδικών σειρών βαμβακιού. Για τη μελέτη της επίδρασης του επιπέδου των εισροώνστην απόδοση και στην ποιότητα της ίνας των μερικώς διειδικών σειρών βαμβακιούεγκαταστάθηκαν την άνοιξη του 2006 και 2007 στο αγρόκτημα του ΑριστοτελείουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πειραματικοί αγροί. Το πειραματικό σχέδιο ήτανδιαχωριζόμενες ομάδες με τους δύο παράγοντες σε λωρίδες με 3 επαναλήψεις. Τοκάθε πειραματικό τεμάχιο περιείχε 7 σειρές (4 μερικώς διειδικές σειρές, την εμπορικήποικιλία Celia σαν μάρτυρα και δύο σειρές στα περιθώρια όπου σπάρθηκε η εμπορικήποικιλία Celia). Το γενετικό υλικό του πειράματος ήταν τέσσερις μερικώς διειδικέςσειρές βαμβακιού Ρa7 γενιάς που προήλθαν από διασταυρώσεις μεταξύ γενοτύπωνπου ανήκουν στο είδος G. hirsutum (4S, Coker) και στο είδος G. barbadense (B403,Carnak) και επικονίασης των F1 υβριδίων με το συγγενές γένος Hibiscus cannabinus.Σαν μάρτυρας σπάρθηκε η ποικιλία Celia (G. hirsutum). Τα επίπεδα λίπανσης ήτανδύο (4 και 8 μονάδες αζώτου), και τα επίπεδα άρδευσης ήταν τρία. Ταχαρακτηριστικά που μετρήθηκαν ήταν: το ποσοστό φυτρώματος (%), η πρωιμότητα,το ύψος φυτού, η απόδοση, τα συστατικά της απόδοσης, εκατοστιαία αναλογία ινών,το χρώμα του άνθους, η ομοιομορφία των σειρών και τα χαρακτηριστικά ποιότηταςτης ίνας.Βρέθηκε ότι μια τουλάχιστον μερικώς διειδική σειρά φαίνεται να συνδυάζει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των δύο ειδών. Ως προς την φυτρωτική ικανότητα ησυμπεριφορά των μερικώς διειδικών σειρών βρέθηκε ικανοποιητική κατά το έτος στοοποίο έγινε τεχνολογική επεξεργασία του σπόρου. Η ομοιομορφία των φυτών στοχωράφι ήταν ικανοποιητική και οι μερικώς διειδικές σειρές είχαν την ίδιασυμπεριφορά με την εμπορική ποικιλία Celia. Παρόλο που τα κριτήρια ανθοφορίαςκαι εμφάνισης πρώτου καρυδιού συνηγορούν στο ότι οι μερικώς διειδικές σειρέςείναι της αυτής περίπου πρωιμότητας με την εμπορική ποικιλία Celia, το ποσοστόσύσπορου βαμβακιού που συγκομίστηκε δείχνει σαφώς ότι οι μερικώς διειδικέςσειρές είναι οψιμότερες. Τα φυτά των μερικώς διειδικών σειρών ήταν σημαντικάυψηλότερα από την εμπορική ποικιλία Celia. Οι μερικώς διειδικές σειρές είχανμικρότερη εκατοστιαία αναλογία ίνας από την εμπορική ποικιλία Celia. Ως προς τηναπόδοση σε σύσπορο βαμβάκι οι μερικώς διειδικές σειρές, όταν η αξιολόγησηβασίστηκε στη σπορά ακαθάριστου σπόρου, ήταν ισοδύναμες μεταξύ τους καιυστερούσαν από την εμπορική ποικιλία Celia κατά 53 %. Όταν ο σπόρος υπέστητεχνολογική επεξεργασία, μια μερικώς διειδική σειρά ήταν ισοδύναμη με τηνεμπορική ποικιλία Celia και οι υπόλοιπες μερικώς διειδικές σειρές υστερούσαν απότην εμπορική ποικιλία Celia μόνο κατά 13 %. Η λίπανση γενικά δεν επηρέασε ταχαρακτηριστικά που μελετήθηκαν ενώ αντιθέτως η άρδευση επηρέασε μέχρις ενόςσημείου την απόδοση, ακόμη, αυξανομένης της άρδευσης αυξήθηκε το ύψος φυτού,ενώ παράλληλα καθυστερούσε το άνοιγμα των καρυδιών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Irrigation
Επίπεδο εισροών
Interpspecific lines
Βαμβάκι
Μερικώς διευδικές σειρές
Inputs level
Cotton
Αρδευση
Fertilizer

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)