Τhe effect of dietary supplementation with either a-tocopherol acetate or rosemary dried leaves and stems on productive traits of gestating-suckling sows.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Επίδραση της διατροφικής προσθήκης οξική α - τοκοφερόλης Ή αλεσμένων φύλλων και βλαστών δενδρολίβανου (ROSMARINUS OFFICINALIS L.)στα παραγωγικά χαρακτηριστικά εγκύων-θηλαζουσών χοίρων
Τhe effect of dietary supplementation with either a-tocopherol acetate or rosemary dried leaves and stems on productive traits of gestating-suckling sows.

Μπατρακούλης, Νικόλαος

This research took place in a commercial swine enterprise in the prefecture of Larissa during the summer of 2006. The aim of this research was to study the effect of supplementation of a-tocopherol acetate or rosemary dried leaves and stems (Rosmarinus Officinalis L.) in gestating - suckling sows' rations, on some productive and reproductive characteristics. Thirty (30) Large White x Landrace gestating sows, at a similar mean litter average, oestrus synchronized and on the 72nd day of pregnancy, allocated at random into five dietary treatments and were placed in individual gestation stalls. Up to the day of farrowing the sows were fed with a typical diet for gestating sows (control group, M) or with the same diet, supplemented either with a-tocopherol acetate at two levels (VIT-E1, 100mg/kg, and VIT-E2, 200mg/kg) or with rosemary dried leaves and stems at two levels, as well (ROS-5, 5kg/ton, and ROS-10, 10 kg/ton). During the lactation period (approximate average length 28 days) the sows were fed with a typical lactation diet supplemented, or not, with the same amount of a-tocopherol acetate or rosemary dried leaves and stems (M, VIT-E1, VIT-E2, ROS-5 and ROS-10, respectively). While significant differences were observed among the treatments, as far as the sows' food intake is concerned, during lactation period, statistically significant differences were not observed during the last 42 days of gestation period. The supplementation of a-tocopherol acetate and rosemary dried leaves and stems did not significantly affect the number of born and weaning piglets, compared to the control group. However, the supplementation of rosemary at levels of 5 and 10 kg/ton, provided significantly higher live weight (LW) (P<0.05) of the piglets at birth, compared to the control group. At weaning time, it was observed that the treatments with a-tocopherol acetate and rosemary provided significantly higher LW (P<0.05) of the piglets, compared to the control group. It has to be noticed that the litter's weight, as a multiplication result of the average weight by the number of piglets, did not present significant differences among the treatments, both at farrowing and weaning. Finally, the dietary supplementation with a-tocopherol acetate and rosemary did not significantly affect the interval between weaning and next oestrus.
Το πείραμα αυτό πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2006 σε εμπορική εκτροφή της περιοχής Λάρισας. Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης της προσθήκης οξικής α-τοκοφερόλης, ή δυο επιπέδων μερικώς αποξηραμένων φύλλων και ετήσιων βλαστών δενδρολίβανου, στα σιτηρέσια χοιρομητέρων, σε ορισμένα αναπαραγωγικά και παραγωγικά τους χαρακτηριστικά. Τριάντα (30) Large White x Landrace έγκυες χοιρομητέρες, του ίδιου κ.μ.ό. αριθμού τοκετού, συγχρονισμένες οιστρικά και διανύουσες την 72η ημέρα της κυοφορίας, τοποθετήθηκαν σε ατομικά κελιά κυοφορίας και κατανεμήθηκαν τυχαία σε πέντε διατροφικές επεμβάσεις. Μέχρι την ημέρα του τοκετού οι χοιρομητέρες διατράφηκαν είτε με ένα τυπικό σιτηρέσιο κυοφορίας (μάρτυρας, Μ), είτε με το ίδιο σιτηρέσιο, στο οποίο όμως προστέθηκε οξική α-τοκοφερόλη (VIT-E1, 100mg/kg, και VIT-E2, 200mg/kg) ή μερικώς αποξηραμένα φύλλα και ετήσιοι βλαστοί δενδρολίβανου (ROS-5, 5kg/ton, ROS-10, 10kg/ton). Κατά τη διάρκεια της γαλουχίας (28 ημέρες κ.μ.ό.) οι χοιρομητέρες κατανάλωσαν ένα τυπικό σιτηρέσιο γαλουχίας με την προσθήκη ή μη της ίδιας ποσότητας οξικής α-τοκοφερόλης και μερικώς αποξηραμένων φύλλων και ετήσιων βλαστών δενδρολίβανου (M, VIT-E1, VIT-E2, ROS-5 και ROS-10, αντίστοιχα). Κατά την περίοδο αυτή η διατροφή, μετά την 7η ημέρα, γινόταν κατά βούληση. Τέλος, στις χοιρομητέρες χορηγήθηκαν τα ίδια πειραματικά σιτηρέσια και για το διάστημα απογαλακτισμού-οίστρου.Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων όσον αφορά στην κατανάλωση τροφής των χοιρομητέρων στη διάρκεια της γαλουχίας αλλά όχι και στη διάρκεια των τελευταίων 42 ημερών της κυοφορίας. Η προσθήκη της οξικής α-τοκοφερόλης και του δενδρολίβανου δεν επηρέασε σημαντικά τον αριθμό των γεννηθέντων και απογαλακτισθέντων χοιριδίων, σε σύγκριση με το μάρτυρα. Η προσθήκη δενδρολίβανου σε επίπεδα 5 και 10 kg/ton μίγματος έδωσε σημαντικά μεγαλύτερο βάρος (Ρ<0,05) των χοιριδίων κατά τον τοκετό, σε σύγκριση με το μάρτυρα. Ακόμη, οι επεμβάσεις με οξική α-τοκοφερόλη και δενδρολίβανο έδωσαν σημαντικά μεγαλύτερο βάρος των χοιριδίων κατά τον απογαλακτισμό (Ρ<0,05), σε σύγκριση με το μάρτυρα. Επίσης, το βάρος της τοκετοομάδας, ως γινόμενο του μέσου βάρους και του αριθμού των χοιριδίων, δεν παρουσίασε αξιόλογες διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων, τόσο κατά τον τοκετό όσο και κατά τον απογαλακτισμό. Τέλος, η διατροφική προσθήκη οξικής α-τοκοφερόλης ή δενδρολίβανου δεν επηρέασε σημαντικά το μεσοδιάστημα απογαλακτισμού και επόμενου οίστρου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δενδρολίβανο
Εγκυες-θηλάζουσες χοίροι
Παραγωγικά χαρακτηριστικά
Ολική α-τοκοφερόζη
Productive traits
Rosemary
Grestating suckling sons
Acetate a-tocopherol

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)