Μελέτες του μιονικού φασματόμετρου του ΑΤΛΑΣ με δεδομένα από δέσμες ελέγχου και προσομοίωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Studies of the ATLAS Muon spectrometer with testbeam and simulated physics data
Μελέτες του μιονικού φασματόμετρου του ΑΤΛΑΣ με δεδομένα από δέσμες ελέγχου και προσομοίωσης

Μπαχάς, Κωνσταντίνος Ι.

The reconstruction potential of a BIS type motivated drift tube chamber in a special set up at the H8 testbeam experimental area at CERN is studied. Data come from both muon and positron beams. Finally the Z boson pair production through the process pp->ZZ->llll is under investigated and analysis methods an simulated events of signal and tt and zbb backgrounds are described
Στην παρούσα διατριβή μελετάται η ικανότητα ανακατασκευής τροχιών ενός θαλάμου μιονίων ΒΙS σε μια πειραματική διάταξη στη δέσμη ελέγχου Η8 στο CERN με δεδομένα από δέσμες μιονίων και ποζιτρονίων. Επίσης μελετώνται οι προσδοκίες παρατήρησ του καναλιού pp->ZZ->4l και περιγράφονται οι μέθοδοι ανάλυσης σε γεγονότα από προσομοίωση του σήματος και από τα κύρια κανάλια υποβάθρου tt και zbb

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πυρηνικοί ανιχνευτές
Nuclear track detectors
Muon
Σωμάτια (Πυρηνική φυσική)
Catastrophic energy loss
Position sensitive particle detectors
Particles (Nuclear physics)
Απώλεια ενέργειας
Ανιχνευτές καθορισμού τροχιών σωματιδίων
Μιόνια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.