Μοντελοποίηση αντιπροτύπων διοίκησης έργων λογισμικού με χρήση οντολογιών owl

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Project management antipatterns modelling using owl ontologies
Μοντελοποίηση αντιπροτύπων διοίκησης έργων λογισμικού με χρήση οντολογιών owl

Πρίντζιου, Ευαγγελία Ηλία

Το ανταγωνιστικό και γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το ότι τα περισσότερα έργα λογισμικού αδυνατούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που πρέπει, συνετέλεσε στη δημιουργία και χρησιμοποίηση των προτύπων και στη συνέχεια των αντιπροτύπων, και συγκεκριμένα αυτών που αφορούν στη διοίκηση έργων λογισμικού. Το γεγονός ότι τα αντιπρότυπα συλλαμβάνουν γνώση που δεν μπορεί να επιτύχει αποτελεσματικά την επικοινωνία ανάμεσα στον άνθρωπο και τα εργαλεία λογισμικού οδήγησε στη μοντελοποίησή τους με τη χρήση οντολογιών, οι οποίες αναπαριστούν τη γνώση και μπορούν να προσδιορίζουν μια διαμοιραζόμενη σύλληψη ιδέας. Για τη μοντελοποίηση των αντιπροτύπων χρησιμοποιούμε τις οντολογίες OWL, καθώς η OWL είναι μια δυναμική γλώσσα μοντελοποίησης και δεν έχει περιορισμένη εκφραστικότητα όπως άλλες αντίστοιχες. Ετσι, η μοντελοποίηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των οργανισμών αφού η γνώση γίνεται ξεκάθαρη και εύκολα, προσεγγίσιμη, εξοικονομείται χρόνος και χρήμα και συγχρόνως εξασφαλίζεται ένα υγιές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
The competitive and rapidly altered business environment, in combination with the fact that most software projects fail to meet the requirements they should, contributed to the creation and use of patterns firstly and antipatterns later and especially those antipatterns that refer to project management. The fact that antipatterns capture knoeledge that cannot effectively achieve the communication among people and software tools led to their modeling using ontologies, which represent knowledge and can determine widespread ideas. To model these antipatterns we use OWL ontologies, because OWL is a dynamic language and its expressiveness is not limited as that of other languages. In that way, modeling of antipatterns becomes an important tool for organizations as knowledge is now obvious and approachable, time and money are saved and at the same time a happy work environment is ensured.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρότυπα
Μοντελοποίηση
Οντολογίες
Owl
Project management
Αντιπρότυπα
Antipatterns
Ontologies
Διοίκηση έργων πληροφορικής
Patterns
Modeling
Owl γλώσσα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)