Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση και διαχείρισης της επικινδυνότητας κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Development of a methodology for risk assessment and risk management during road transportation of dangerous goods according to the precautionary principle of European Union
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση και διαχείρισης της επικινδυνότητας κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Βαγιόκας, Νικόλαος Δ.

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων που εμπεριέχονται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσα από την Αρχή της Προφύλαξης. Η μεθοδολογία εκτίμησης της επικινδυνότητας περιλαμβάνει τέσσερα στάδια α)εντοπισμός των πηγών κινδύνου, β)χαρακτηρισμός των πηγών κινδύνου, γ)αξιολόγηση της έκθεσης του πληθυσμού και δ)χαρακτηρισμός επικινδυνότητας. Η μεθοδολογία διαχείρισης της επικινδυνότητας βασίζεται στην ανάλυση κόστους ωφελειών για τον καθορισμό του κριτηρίου ALARP(τόσο χαμηλά όσο πρακτικά εφικτό)
The present doctoral thesis deals with the development of a methodological framework for assessing and managing risks involved during transportation of dangerous goods by road, according to the guidelines of Precautionary Principle given by European Union. The risk assessment methodology consists of four steps : a)hazard identification, b)hazard characterization, c)assessment of exposure and d)risk characterization. The risk management methodology is based on the cost benefit analysis in order to determine the ALARP criterion(as low as reasonably practicable)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αρχή της προφύλαξης
Επικίνδυνες ουσίες, Μεταφορά
Precautionary principle
Ανάλυση κόστους ωφελειών
Societal risk
Hazardous substances, Risk assessment
Κοινωνική διακινδύνευση
Cost benefit analysis
Επικίνδυνες ουσίες, Κίνδυνος, Εκτίμησή του
Hazardous substances, Transportation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)