Δημοσιογραφικός λόγος και διακειμενικότητα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Journalistic discourse and intertextuality
Δημοσιογραφικός λόγος και διακειμενικότητα

Γιαλαμπούκη, Ελένη Ε.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την πολυφωνία του δημοσιογραφικού λόγου. Με αφετηρία την έννοια της διακειμενικότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης του λόγου, επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίον ο/η δημοσιογράφος οργανώνει και διαχειρίζεται στην λόγο τους/της τον λόγο άλλων φωνών. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει τι συνεπάγεται η οργάνωση και διαχείριση αυτής της πολυφωνίας για την ιδεολογική λειτουργία του δημοσιογραφικού λόγου και τη συμβολή του στην αναπαραγωγή σχέσεων εξουσίας, μέσα από μια σφαιρική θεώρηση του φαινομένου της αναπαράστασης του λόγου. Η ανάλυση οργανώνεται γύρω από τέσσερις άξονες 1)τις πηγές και τον τρόπο αναπαράστασής του, 2)το αντικείμενο της αναπαράστασης και τους ενδείκτες με τους οποίους εισάγεται, 3)τους τρόπους και τις μορφές αναπαράστασης και 4)τις λειτουργίες της αναπάράστασςη του λόγου. Από την ανάλυση προκύπτει ότι, μολονότι η πολυφωνία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του δημοσιογραφικού λόγου, ο τρόπος με τον οποίον ο/η δημοσιογράφος τη δοαχειρίζεται και την αξιοποιεί έχει ως αποτέλεσμα την προβολή και προώθηση της οπτικής κοινωνικά ισχυρών φωνών και ταυτόχρονα, την περιθωριοποίηση των θέσεων και απόψεων φωνών που στερούνται κύρους και εξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο, η δημοσιογραφική πρακτική συμβάλλει στην αναπαραγωγή της ανισοκατανομής της εξουσίας
The present study discusses the polyphonic construction of journalistic discrource. Based on the notion of intertextyality, as it is developed in the fremawork of critical discourse analysis, the study critically examines thw ways in which the discourse of others is organized and utilized by the journalist. Through a comprehensive examination of discourse bepresentation, it aims at investigating the ideological consequences of this 'orchestration' of voices and its contribution to the reproduction of power relations. The analysis is organized around four axes 1)sources and their representation, 2)the object of representation and means with which it is introduced, 3)the modes and forms of representation, 4)the functions of discourse bepresentation. The analysis shows that, although polyphony is a characteristic traiti of journalist results in the promotion of dominant representations of the world and social reality and, simultaneously, in the marginalization of the views of the socially powerless. Thus, it is concluded, journalistic practice contibutes to the reproduction of power relations

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πολυφωνία
Αναπαράσταση του λόγου
Κριτική ανάλυση του λόγου
Power relations
Μέσα μαζικής ενημέρωσης και γλώσσα
Jounalistic discourse
Polyphony
Mass media and language

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)