δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μέθοδοι προσαρμογής σε σενάρια προσαρμογής
Adaptation methods in scripted collaboration

Κορλός, Θεοφάνης Γεωργίου

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μεθόδους προσαρμογής στα σενάρια συνεργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της προσαρμοστικότητας με αναφορά στα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική των συστημάτων αυτών, το μοντέλο χρήστη και το μοντέλο γνωσιακής βάσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια αναφορά στην έννοια και τη χρησιμότητα της Συνεργατικής Μάθησης. Το κεφάλαιο συνεχίζει και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των σεναρίων συνεργασίας, όπου και δίνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης αυτών. Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μέθοδοι προσαρμογής σε κάποια από τα χαρακτηριστικά των σεναρίων συνεργασίας οι οποίες συνοδεύονται από σχεδιάσεις σε μορφή mock-up.
This work presents adaptation methods in scripted collaboration. The first chapter presents the meaning of adaptation with reference to the Adaptive Educational Systems. More specific it is presented the architecture, the user model and the domain model of the Adaptive Educational Systems. The second chapter presents at first the meaning of Collaboration Learning and its usability. The chapter continues with the presentation and the deep analysis of the collaboration scripts. Finally the third chapter presents adaptation methods in scripted collaboration. Some of these adaptations are presented graphically in mock-up drawings.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μουσείο χρήστη
Μέθοδοι προσαρμογής
Adaptation methods
User model
Προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα
Collaboration scripts
Collaboration knowing
Adaptive educational systems
Προσαρμοστικότητα
Σενάρια συνεργασίας
Συνεργατική μάθηση
Adaptation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.