Διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσδιορισμού του αναερόβιου κατωφλίου σε αθλητές κολύμβησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Different methods approximation determination the anaerobic threshold in swimmers
Διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσδιορισμού του αναερόβιου κατωφλίου σε αθλητές κολύμβησης

Γκότσης, Κωνσταντίνος Αχιλλέα

Σκοπός της εργασίας ήταν η σύγκριση των τριών μεθόδων υπολογισμού του αναερόβιου αναπνευστικού κατωφλιού, συγκρίνοντας την συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ τους και συγκεκριμένα : α) της μεθόδου του αναπνευστικού πηλίκου (RER), β) της μεθόδου του συνολικού εκπνεόμενου όγκου CO2, γ) της μεθόδου του αναπνευστικού ισοδύναμου του Ο2 (EQO2). Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν τελικά 12 προπονημένοι αθλητές κολύμβησης (8 άνδρες και 4 γυναίκες) ηλικίας [Μ.Ο.= 22.25, Τ.Α.= ±.56 ετών]. Για το σύνολο των δοκιμασιών απόδοσης της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2Max), καθώς και για τον προσδιορισμό του αναπνευστικού κατωφλιού, χρησιμοποιήθηκε δαπεδοεργόμετρο (Concept II d, Notting ham, UK).Για τον προσδιορισμό της VO2Max και του αναπνευστικού κατωφλιού, οι κολυμβητές συνδέθηκαν : με σπιρόμετρο ανοικτού τύπου για την συλλογή των αναπνευστικών αερίων (Oxycon- Pro, Jaeger, Wurzburg, Germany), με μη τηλεμετρικό ηλεκτροκαρδιογράφο 12 καναλιών πλήρως προσαρμοσμένου στο Εργοσπιρομετρικό σύστημα (Medilog AR 12, Digital ECG Recorder Germany). Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά της μεθόδου RER (.057/.056, p< 0,05) σε σχέση με τις άλλες δύο μεθόδους προσδιορισμού του ΑΤ και η συχνότητα αναπνοών (BF) για την επίτευξη του ΑΤ, με τις τρεις διαφορετικές μεθόδους έδειξε σημαντικά στατιστική διαφορά [.054, p < 0.05],VCO2 vs RER. Για την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης one-way ANOVA και εφαρμόστηκε post-hoc στο στατιστικό πρόγραμμα S.P.S.S.,12.0.To επίπεδο σημαντικότητας ορίσθηκε, p< 0,05.
The purpose of the study was to determinate with different methods approximation to anaerobic ventilatory threshold situation the correlation that was in these methods: a) Respiratory exchange ratio RER, b) expiratory VCO2 c) equivalent EQO2. The sample in this study was twelve 12 swimmers, 8 male and 4 female, [Μ.Ο. = 22.25, Τ.Α. = ±.56 age]. For the measurements VO2Max, and determination to anaerobic threshold used treadmill ( Concept II d, Notting ham, UK). The measurement of VO2Max, and determinated A.T. (anaerobic threshold) the swimmers were found breath by breath with gas analyzer (Oxycon- Pro, Jaeger, Wurzburg, Germany), hart rate was continually recorded electrical (Medilog AR 12, Digital ECG Recorder Germany).The results showed statistically significant the methods R.E.R. to the AT calculation(.057/.056, p< 0,05), for the other two methods and (BF) for the ΑΤ calculation with three different methods showed statistically significant [.054, p < 0.05],VCO2 vs RER. For the statistical analysis used one-way ANOBA with post-hoc in S.P.S.S., 12.0. Level of significant was seated at, p< 0,05.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αναερόβιο κατώφλι
Αναπνευστικό κατώφλι
Anaerobic threshold
Μέγιστη πρόσληψη Ο2 (VO2max)
Ventilatory threshold
Vo2max

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)