Επίδραση του φυλλικού οξέος στο πάχος του εσω-μέσω χιτώνα των καρωτίδων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The effect of folic acid on carotid intima-media thickness
Επίδραση του φυλλικού οξέος στο πάχος του εσω-μέσω χιτώνα των καρωτίδων

Ντάϊος, Γεώργιος Κ.

Σκοπός: η μελέτη της επίδρασης του φυλλικού οξέος στο πάχος του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων(ΙΜΤ) σε ασθενείς με τουλάχιστον ένα παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Υλικό-μέθοδοι: μελετήθηκαν 103 άτομα που τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, η πρώτη ομάδα(53 ασθενείς) ετέθη σε αγωγή με 5mg φυλλικού οξέος ημερησίως, ενώ στη δεύτερη ομάδα(50 ασθενείς) χορηγήθηκε placebo. Ολοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφικό έλεγχο του ΙΜΤ και μέτρηση του φυλλικού οξέος και της ομοκυστεϊνης ορού κατά την τυχαιοποίηση και μετά από 18 μήνες. Αποτελέσματα: παρατηρήθηκε, α)αύξηση του φυλλικού οξέος κατά 122% στην πρώτη ομάδα και κατά 5,5% στη δεύτερη ομάδα(ρ<0,001), β)μείωση της ομοκυστεϊνης κατά 21,4%. Στην ομάδα και αύξηση κατά 9,5%. Στη δεύτερη ομάδα(ρ<0,001), γ)μείωση του ΙΜΤ κατά 0,028 mm. Στην πρώτη ομάδα και αύξηση κατά 0,0198mm. Στη δεύτερη ομάδα(ρ<0,001). Συμπεράσματα, η χορήγηση φυλλικού οξέος σε δόση 5mg ημερησίως μπορεί να οδηγήσεις σε σημαντική μείωση του πάχους του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων μέσα σε 18 μήνες
Aim : to study the effect of folic acid on carotid intima-media thickness(IMT) in patients with >1 cardiovascular risk factors. Methods : we studied 103 patients which were randomize in two groups : the first group(n=53) received a daily dose of 5mg folic acid, whereas the second group(n=50) received placebo. All patients were examined by b-mode ultrasound in order to measure IMT. In all patients, serum momocysteine and folic acid were measured. Results : folic acid was increased (+122%) after 18 months in the first group and decreased (-5.5%) in the second group, p<0,001. Homocysteine was decreased(-21,4%)after 18 months in the first group and increased(+9,51%), p<0,001 in the second group. IMT was decreased(-0,028mm) in the first group after 18 months and increased(+0,198mm) in the second group, p<0,001. Conclusion folic acid in a daily dose of 5mg decreases IMT within 18 months

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Καρωτίδες
Folic acid, Therapeutic use
Καρδιαγγειακός κίνδυνος
Ομοκυστεϊνη
Φυλλικό οξύ, Θεραπευτική χρήση
Αθηροσκλήρωση
Atherosclerosis
Cardiovascular risk
Καρωτίδα, Θρόμβωση της
Corotid artery
Carotid artery thrombosis
Homocysteine

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.