Επίπεδα νευροπεπτιδίου υ και μελανοκορτίνες σε υπερτασιακούς ασθενείς: ο ρόλος της παχυσαρκίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Study of neuropeptide y and melanocortin levels in hypertensive patiens: the role of obesity
Επίπεδα νευροπεπτιδίου υ και μελανοκορτίνες σε υπερτασιακούς ασθενείς: ο ρόλος της παχυσαρκίας

Μπαλτατζή, Μαρία Σ.

Η παχυσαρκία και η ΑΥ που συνήθως συνυπάρχει, αποτελούν παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Στους μηχανισμούς διατήρησης της ενεργειακής ισορροπίας, ενέχονται πεπτίδια όπως το ορεξιογόνο ΝΠΥ και η ανορεξιογόνος α-MSH, που ρυθμίζουν την όρεξη και πιθανόν συμμετέχουν μέσω διέγερσης του ΣΝΣ, στην ΑΥ της παχυσαρκίας. Στόχος : ο ρόλος των ΝΡΥ και της α-MSH στην ΑΥ της παχυσαρκίας. Υλικό και Μέθοδος : 160 άτομα κατανεμημένα σε ομάδες, ανάλογα με τον ΔΜΣ σε παχύσαρκους(Π-ΔΜΣ>30), υπέρβαρους(Υ-25<ΔΜΣ<30) και φυσιολ. βάρους(Φ-ΔΜΣ<250 και ανάλογα με την αρτηριακή πίεση σε υπερτασιακούς-ΥΠ και μη -ΝΤ, σύμφωνα με την INC-7. Ομάδα 1: ΥΠ-Φ, ομ. 2: ΥΠ-Υ, ομ. 3:YΠ-Π, ομ. 4: ΝΤ-Φ, ομ.5: ΝΤ-Υ, ομ.6:ΝΤ-Π. Τα ΝΡΥ, a-MSH υπολογίσθηκαν με ELISA. Η στατιστική ανάλυση με SPSS. 15. Αποτελέσματα: ΝΡΥ/α-MSH(mg/ml): ομ 1: 0,31/0,38, om. 2: 0,55/0, 41, ομ. 3: 0,71/0,41, ομ. 4: 0,40/0,44, ομ. 5: 0,37,0,45, ομ. 6: 0,41/0,43.Το ΝΡΥ αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά(ΣΣ)στην ιμ. 3 σε σχέση με όλες τις άλλες και στην 2 σε σχέση με τις 1,4,5,6, ενώ μειώθηκε ΣΣ στην 2 σε σχέση με την 3(ρ<0.001). Μεταξύ των υπερτασικών, το ΝΠΥ αυξήθηκε ΣΣ στις 2 και 3 σε σχέση με την 1(ρ<0.001), αλλά δεν εμφάνισε διαφορά μεταξύ των νορμοτασικών. Το ΝΡΥ αυξήθηκε ΣΣ στους υπερτασικούς με κεντρική παχυσαρκία, ενώ δεν εμφάνισε συσχέτιση με τον ECHO καρδιάς. α-MSH δεν εμφάνισε διαφορές σε σχέση με την Αυ, την παχυσαρκία, ενώ βρέθηκε αυξημένη σε υπερτασιακές γυναίκες και φυσιολογικού βάρους υπερτασικού με διαστολική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας
Introduction : obesity and hypertension that usually co-exists, are risk factors for cardiovascular disease development. Peptidos like orexigenic NPY and anorexigenic a-MSH contribute in energy balance maintenance by controlling food intake and also probably contribute in obesity indiced hypertension by increasing SNS activity. Aim: the role of NPY and a-MSH in obesity induced hypertension. Methods: 160 individuals divided in 6 groups. According to their BMI, in obese(0-BMI>30), overweight (OW25,BMI<30), Normal Wright(NW BMI<25) and according to their blood pressure in hypertensives(H+) and Normotensives(H-), following JNC-7 instructions. Group 1: NWH+, 2:OWH+, 3:OH+, 4:NWH-, 5:OWH-, 6:OH- NPY, aMSH were calculated with ELISA, statistical analysis was performed by SPSS.15. Results - Conslusions: NPY was statistically significant(SS) increased in group 3 compared to others and in 2 SWS increased compared to 1, 4, 5, 6 and decreased compared to 3. NPY was SS increased in hypertensives with central obesity, but had no relation to heart ECHO. a-MSH had no relation to obesity or hypertension, but was increased in women with central obesity and hypertension and in NWH(+) patients with diastolic disfunction of left ventricle. We concluded that NPY is related to obesity hypertension and more specifically to central obesity and a-MSH is related to diastolic disfunction of left venticle in some hypertensive patients

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Παχυσαρκία
Hypertension
Υπέρταση
Obesity
Arterial hypertension
Συμπαθητικό νευρικό σύστημα
Αρτηριακή υπέρταση
Sympathetic nervous system

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)