Συμβολή στην εκτίμηση - αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα τεχνικά έργα με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικών (G.I.S.)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Contribution in assessment and evaluation of environment impacts at technical projects with the use of Geographical Information Systems (G.I.S.)
Συμβολή στην εκτίμηση - αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα τεχνικά έργα με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικών (G.I.S.)

Κουτσός, Θωμάς Μ.

Το ενδιαφέρον για τις συνεχώς αυξανόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις αδυναμίες των υπαρχουσών μεθόδων εκτίμησης για τη συνολική διαχείριση των επιπτώσεων, αποτέλεσαν το έναυσμα για την αναζήτηση ανάπτυξης ενός νέου τρόπου προσέγγισης στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε είναι πληρέστερη και παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης προσέγγισης σχεδιασμού και εκτίμησης των επιπτώσεων που προκαλούνται από την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων. Συγκεκριμένα, προτείνεται μια αντικειμενικότερη βαθμονόμηση που βασίζεται στη χρήση κριτηρίων εκτίμησης και υπολογιζόμενων συντελεστών βαρύτητας μέσω της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (Α.Ι.Δ.). Για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής εκτίμησης των επιτπώσεων σε διαφορετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες προτείνεται η χρήση εξίσωσης εκτίμησης επιπτώσεων και αντίστοιχη κλίμακα τιμών. Η νέα αυτή μέθοδος εκτίμησης δίνει τη δυνατότητα ανάθεσης των τιμών εκτίμησης των επιπτώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές δραστηριοτήτων του τεχνικού έργου. Για την παρουσίαση των αναμενόμενων επιτπώσεων προτάθηκε η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Π.Σ.). Με την περιβαλλοντική πληροφορία οργανωμένη σε ένα Γ.Π.Σ. παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ερωτημάτων στη βάση δεδομένων και παρουσίασης των επιπτώσεων με τη μορφή θεματικών χαρτών ή με τη μορφή ενός ενιαίου χάρτη επιπτώσεων. Προτείνεται η ταυτόχρονη εκτίμηση των επιπτώσεων σε δύο καταστάσεις (με τη λήψη ή όχι μέτρων αντιμετώπισης) και μάλιστα κατά τη διάρκεια εφαρμογής της μεθοδολογίας. Η προσέγγιση αυτή καθιστά δυνατό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων αντιμετώπισης και έχει το πλεονέκτημα της εφαρμογής στα τεχνικά έργα όλων των κατηγοριών. Επιπρόσθετα, η μέθοδος αυτή έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες της νομοθεσίας και των αναγκών του κάθε τεχνικού έργου
The interest for the increasing environmental impacts and the disadvantages of the existing assessment methodologies for the impact manipulation were the reasons to study for development of new approach in impact evaluation and assessment. The proposed methodology offers a more complete approach at planning and evaluating impacts derived from the construction and operation of technical projects, especially before the construction phase. A more objective impact ranking has been developed using criteria and calculated priorities via Analytical Hierarchy Process (A.H.P.). An equation for calculating the total value of impacts at different factors has been issued as long as the corresponding scale. This new evaluation technique gives the opportunity to assign the impact assessed values to specific activity regions of the technical project. For the plotting process of the expected impacts, the use of Geographocal Information Systems (G.I.S.) has been proposed. With all the environmental data organized in the G.I.S., queries on data could be made and impacts with the form of thematic maps could be presented either as individual impact maps or itergrated at a united impact map. During the implementation of this methodology, a concurrent evaluation of impacts is proposed whether mitigations measures have been applied or not. This approach gives the potential to control the effectiveness of the proposed mitigation measures and has been designed in such a way as to have the advantage of the implication at any other category of technical human project. In addition, this new approach has the flexibility to adapt any legislation changes and to distinctive needs of each technical project

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική χαρτογράφηση
Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Environmental mapping
Environmental impact analysis
Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Environmental management
Analytical Hierarchy Process
Geographic information systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)