Μελέτη αναπαραγωγικών παραμέτρων σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Study of reproductive parameters in milk producing cows
Μελέτη αναπαραγωγικών παραμέτρων σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Καρατζιά, Μαρία-Αναστασία Χαριλάου

The aim of the present study was to evaluate the reproductive parameters of a dairy enterprise, which is a representative example of the majority of dairy farms in Greece. As reproductive parameters are the foundation stone of the even function of every dairy farm, by constituting the base of all genetic improvement programs through the use of A.I. and are directly linked to the economics and the viability of the dairy farm, the study of their colligation and effects, holds a crucial role for the improvement and the continuous growth of milk cattle in our country. The data of this study came from a dairy farm of Holstein cattle which is located in Axioupoli of Paionia municipality in Kilkis district, 22 km west from the city of Kilkis and 71 km away from Thessaloniki. The farm is home to 139 cattle, their mean lactation is 2,5 and there are 79 cattle in their second or more lactation.43,2% of the herd consists of young animals, while the average age of all is 3 years and 1 month and the average age of the cows which are in their ≥2nd lactation is 4 years and 6 months. The mean 305-day milk production of the herd was calculated and is 7970,34 kg, 6625,90 kg for 1st lactation cows and 8830,79 kg for 2nd – 8th lactation cows. The mean age at first calving reaches 28,2 months, slightly over the suggested (25-27), the interval between calving and first heat is within the acceptable limit (≥45 and ≤60 days) both for the 1st lactation cows (49,39 days), as for the 2nd – 8th lactation animals (57,99 days). On the contrary, the interval from parturition to first service caps the climax for both age groups (91,1 days for 1st lactation cows and 100,38 for 2nd – 8th lactation animals, while a 70-80 day interval is suggested). The interval from parturition to new conception follows the same pattern, with 122,81 days for 1st lactation cows and 151,66 for 2nd – 8th, quite far from the upper boundary of 115 days. On the other hand, the number of services per conception is within the accepted values for 1st lactation cows (1,57, with ≤1,6-1,75 as the accepted values). On the contrary, 2nd – 8th lactation cows present 1,82 services per conception. At the same time, calving interval exceeds the 12 month limit in both categories (399,11 and 428,75 respectively). The fact that the high conception with first service percentage (62,5% for 1st lactation cows and 59,02 for 2nd – 8th) adds up with the suggested (≥60%) causes a positive impression. The negative effect of milk production on the major reproductive parameters, calving interval included, without regard to the cow’s age, comes as no surprise. At the same time age at calving is responsible for a similar effect, as the health problems which are more common as animals age are accountable for considerable delay of natural reproductive activity.According to the results of the study the calving year affects the conception percentage at 1st service for all cows, the number of services per conception for 1st lactation cows and the interval from parturition to new conception for 2nd – 8th lactation cows. Calving season affects both conception percentage at 1st service for 1st lactation cows, and interval from parturition to new conception for 2nd – 8th lactation animals. At the same way season of first service affects the number of services per conception in 2nd – 8th lactation cows. The interaction between season and year of calving and conception with first service percentage is important for all cows. Also, an important correlation between the interval from parturition to new conception for 1st lactation cows and the corresponding interval for 2nd – 8th lactation cows was documented.
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η εκτίμηση των αναπαραγωγικών παραμέτρων σε μία γαλακτοπαραγωγική αγελαδοτροφική μονάδα η οποία αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της πλειονότητας των εκμεταλλεύσεων της Ελλάδας. Καθώς οι αναπαραγωγικές παράμετροι αποτελούν το θεμέλιο λίθο της εύρυθμης λειτουργίας κάθε γαλακτοπαραγωγικής εκμετάλλευσης, αποτελώντας τη βάση των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης και της πραγματοποίησης της βελτίωσης αυτής μέσω της τεχνητής σπερματέγχυσης και συνδέονται ευθέως με την οικονομικότητα και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητα της εκτροφής, η μελέτη της σύνδεσης και των επιδράσεών τους κατέχει κρίσιμη σημασία για τη βελτίωση και την αειφορική ανάπτυξη του κλάδου της γαλακτοπαραγωγικής βοοτροφίας στη χώρα μας.Τα στοιχεία της εργασίας προήλθαν από εκτροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων φυλής Holstein, η οποία βρίσκεται στην Αξιούπολη του δήμου Παιονίας στο νομό Κιλκίς, σε απόσταση 22 χιλιομέτρων δυτικά από την πόλη του Κιλκίς και 71 χιλιομέτρων από τη Θεσσαλονίκη. Η μονάδα φιλοξενεί 139 βοοειδή, η μέση γαλακτική περίοδος στην οποία βρίσκονται είναι 2,5 και ο αριθμός των αγελάδων σε γαλακτική περίοδο μεγαλύτερη της πρώτης ανέρχεται σε 79. Το 43,2% του συνόλου της αγέλης αποτελείται από νεαρά ζώα, ενώ η μέση ηλικία όλων των ζώων είναι 3 έτη και 1 μήνας και η μέση ηλικία όσων βρίσκονται σε γαλακτική περίοδο μεγαλύτερη της πρώτης υπολογίστηκε σε 4 έτη και 6 μήνες. Η μέση γαλακτοπαραγωγή 305 – ημερών της αγέλης είναι 7970,34 kg και για αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ανέρχεται σε 6625,90 kg, ενώ για ζώα 2ης – 8ης γαλακτικής περιόδου σε 8830,79 kg. Η μέση ηλικία πρώτου τοκετού αγγίζει τους 28,2 μήνες, ελάχιστα υψηλότερη από την προτεινόμενη (25-27), το διάστημα από τον τοκετό έως τον πρώτο οίστρο είναι εντός των αποδεκτών ορίων (≥45 και ≤60 ημέρες) τόσο για τις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου (49,39 ημέρες), όσο και για τη δεύτερη κατηγορία (57,99 ημέρες). Αντίθετα, το διάστημα από τον τοκετό έως την πρώτη οχεία ξεπερνά κατά πολύ τα αναμενόμενα και στις δύο ηλικιακές ομάδες (91,1 ημέρες για τις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου και 100,38 για τις αγελάδες 2ης – 8ης γαλακτικής περιόδου, έναντι των 70-80 ημερών που συστήνονται). Την ίδια πορεία ακολουθεί και το διάστημα από τον τοκετό έως τη νέα σύλληψη, με 122,81 ημέρες για την πρώτη κατηγορία ζώων και 151,66 για τις αγελάδες 2ης – 8ης γαλακτικής περιόδου, αρκετά μακριά από το μέγιστο αποδεκτό όριο των 115 ημερών. Από την άλλη, ο αριθμός οχειών ανά σύλληψη βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων για τις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου (1,57, εντός του προτεινόμενου ≤1,6-1,75). Αντίθετα, τα ζώα 2ης- 8ης γαλακτικής περιόδου υπερβαίνουν το αποδεκτό όριο, με κατά μέσο όρο 1,82 οχείες ανά σύλληψη. Την ίδια στιγμή, το μεσοδιάστημα τοκετών υπερβαίνει κατά πολύ το επιθυμητό χρονικό όριο των 12 μηνών και στις δύο κατηγορίες ζώων (399,11 και 428,75 αντίστοιχα). Θετική εντύπωση προκαλεί το υψηλό ποσοστό συλλήψεων με την πρώτη οχεία τόσο στα ζώα 1ης γαλακτικής περιόδου, όσο και σ’ αυτά 2ης – 8ης (62,5% και 59,02%), το οποίο συνάδει με το προτεινόμενο (≥60%).Η αρνητική επίδραση του ύψους της γαλακτοπαραγωγής επί των κυριότερων αναπαραγωγικών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένου του μεσοδιαστήματος τοκετών, ανεξάρτητα από την ηλικία της αγελάδας, δεν προκαλεί έκπληξη. Την ίδια στιγμή και η ηλικία κατά τον τοκετό ασκεί αντίστοιχη επίδραση, καθώς τα προβλήματα υγείας τα οποία προκύπτουν συχνότερα καθώς τα ζώα μεγαλώνουν ευθύνονται για σημαντικές καθυστερήσεις της φυσιολογικής αναπαραγωγικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το έτος τοκετού επηρεάζει το ποσοστό σύλληψης με την πρώτη οχεία για τις όλες αγελάδες, τον αριθμό των οχειών ανά σύλληψη για αυτές της 1ης γαλακτικής περιόδου και το διάστημα από τον τοκετό έως τη νέα σύλληψη για τα ζώα 2ης – 8ης γαλακτικής περιόδου. Αξίζει να αναφερθεί πως η εποχή τοκετού ασκεί επίδραση τόσο στο ποσοστό σύλληψης με την πρώτη οχεία στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου, όσο και στο διάστημα από τον τοκετό έως τη νέα σύλληψη σε ζώα 2ης – 8ης γαλακτικής περιόδου. Αντίστοιχη επίδραση ασκεί και η εποχή της πρώτης οχείας στον αριθμό των οχειών ανά σύλληψη σε αγελάδες 2ης – 8ης γαλακτικής περιόδου.Κατά τα ευρήματα της διατριβής, η αλληλεπίδραση μεταξύ της εποχής και του έτους τοκετού όσον αφορά τη σύλληψη με την πρώτη οχεία σε όλα τα ζώα, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι σημαντική. Επίσης, εντοπίστηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο διάστημα από τον τοκετό έως τη νέα σύλληψη στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου και στο αντίστοιχο διάστημα στα ζώα 2ης – 8ης γαλακτικής περιόδου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αναπαραγωγή
Reproduction
Calving to new conception interval
Μεσοδιάστημα τοκετών
Calving interval
Mild producing cow
Διάστημα από τοκετό έως νέα σύλληψη
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)