Διάγνωση λειτουργούσας και μη λειτουργούσας αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (επικοινωνίας) σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με τη βοήθεια καταγραφής και ανάλυσης ήχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Differential diagnosis of functioning from non-functioning arteriovenous fistula in hemodialysis patients with the help of sound assessment
Διάγνωση λειτουργούσας και μη λειτουργούσας αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (επικοινωνίας) σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με τη βοήθεια καταγραφής και ανάλυσης ήχου

Μαλινδρέτος, Παύλος Μιχαήλ

Purpose: Arteriovenous fistula (AVF) represents a permanent vascular access in end stage renal disease patients (ESRD). The purpose of our study was to distinguish functioning from nonfunctioning fistulas based on the produced bruit from blood circulation, with the assist of a computerized method. Design/methodology/approach: An electronic stethoscope connected to a Lap top computer was used. Forty hemodialysis patients participated in the study. Twenty fistulas were functioning, while the rest were not. The bruit was recorded, sample rate was 48,000. Fast Fourier Transformation (FFT) was used, Frequencies obtained were divided in 40 frequency intervals, 250Hz apart. These 20 components served as inputs to a feed-forward neural network. The network architecture consists of an input layer, a hidden layer and a single output neuron which provided a unique result regarding the functioning status of each fistula.Findings: Mean amplitudes of the frequency bands obtained with FFT algorithm were significantly higher in the functioning (p<0.00001). The neural network classified successfully all the fistulas used for evaluation (p<0.0001). Originality/value: This is the first attempt to discriminate functioning from non-functioning fistula with the use of an intelligent system based on neural networks.
Σκοπός: Η αρτηριοφλεβική αναστόμωση αποτελεί τη μόνιμη μορφή αγγειακής προσπέλασης στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Ο σκοπός της εργασίας ήταν η διαφοροδιάγνωση μεταξύ λειτουργούσας και μη-λειτουργούσας fistula μέσω της ανάλυσης του καταγραφόμενου φυσήματος, με τη βοήθεια αυτοματοποιημένης μεθόδου.Υλικό/Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο συνδεδεμένο με ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σαράντα αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη, 20 είχαν λειτουργούσες και 20 μη-λειτουργούσες αναστομώσεις. Ο ρυθμός δειγματοληψίας ήταν 48 kHz. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο μετασχηματισμός Fourier (Fast Fourier Transformation (FFT)), οι συχνότητες που προέκυψαν διαιρέθηκαν σε 40 διαστήματα των 250 Hz. Δεκαπέντε από τις λειτουργούσες και 15 από τις μη λειτουργούσες χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου και οι υπόλοιπες 10 για τον έλεγχο του.Αποτελέσματα: Οι μέσες συχνότητες που προέκυψαν από την ανάλυση FFT ήταν σημαντικά υψηλότερες στις λειτουργούσες αναστομώσεις (p<0.00001). Ενώ και το νευρωνικό δίκτυο ταξινόμησε σωστά όλες τις αναστομώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο του (p<0.0001). Συμπεράσματα: αποδείχθηκε με επιτυχία η ικανότητα διάκρισης μεταξύ λειτουργούσας και μη λειτουργούσας αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης με τη βοήθεια ανάλυσης ήχου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αρτηριοφελβική αναστόμωση
Καταγραφή ήχου
Hemodialysis
Sound assessment
Fast Fourier Transform
Αιμοκάθαρση
Μετασχηματισμός Fourier
Fistula
Chronic kidney disease
Χρόνια νεφρική νόσος
Neural network
Νευρωνικό δίκτυο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)