Σύνθεση και χαρακτηρισμός άμορφων και κρυσταλλικών φωσφορικών ενώσεων του τιτανίου και τροποίησή τους με οργανικές αμίνες για τη δέσμευση βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλιδίων από υδατικά τους διαλύματα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Synthesis and characterization of amorphous and crystalline titanium phosphate and their intercalcation with organic amines to investigate their soption properties towards heavy emtals and rudionuclides
Σύνθεση και χαρακτηρισμός άμορφων και κρυσταλλικών φωσφορικών ενώσεων του τιτανίου και τροποίησή τους με οργανικές αμίνες για τη δέσμευση βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλιδίων από υδατικά τους διαλύματα

Ταμπακόπουλος, Μιχάλης Γεωργίου

A novel color-based two-step, coarse to-fine-video replica detection system isproposed in this paper. The first step performs a coarse selection of the database(original) videos that are candidates for matching the query video. Two differentvariants that utilize an R-tree and a multi-class SVM are proposed for this step. Thetwo variants make use of a training procedure that utilizes attacked versions of thedatabase videos and aim at achieving robustness to attacks. A video frame-basedvoting procedure is involved in both variants. A refinement step that processes the setof videos returned by the first step in order to select the final matching video (if any)follows. The performance of the system has been evaluated on a database of shortvideos with very good results.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε η σύνθεση άμορφων καικρυσταλλικών φωσφορικών ενώσεων του τιτανίου ενώ παράλληλα έγινε ητροποποίηση ενός άμορφου με 2,2 διπυριδίνη και ενός κρυσταλλικού με 4-φαίνυλο-τερπυριδίνη με στόχο την σύγκριση τους σε πειράματα προσρόφησης καισίου καιμολύβδου από υδατικά τους διαλύματα. Όλα τα προσροφητικά υλικάχαρακτηρίστηκαν με τις τεχνικές της φασματοσκοπίας υπερύθρου μεμετασχηματισμό Fourier (FT-IR), περίθλασης ακτίνων-χ δειγμάτων σε σκόνη (X-RD)και θερμικής ανάλυσης (TG/DTA). Τα πειράματα προσρόφησης καισίου καιμολύβδου πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας διαλύματα διαφόρων αρχικώνσυγκεντρώσεων. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας, η εναπομένουσασυγκέντρωση του καισίου μετρήθηκε με φασματοσκοπία ακτίνων-γ ενώ τουμολύβδου με φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης. Ισόθερμες προσρόφησηςυπολογίστηκαν και για τα δυο κατιόντα και όλα τα αποτελέσματα αναπαράγονταιικανοποιητικά με την εξίσωση του Langmuir. Κρυσταλλικό υλικό που αποτελείταιαπό μίγμα α- και γ- όξινου φωσφορικού τιτανίου παρουσίασε την μεγαλύτερηικανότητα πρόσληψης καισίου (171.3 mg/g) ενώ κρυσταλλικό υλικό που αποτελείταιαπό γ-όξινο φωσφορικό τιτάνιο παρουσίασε την μεγαλύτερη ικανότητα πρόσληψηςμολύβδου (197.2 mg/g). Τα κρυσταλλικά υλικά βρέθηκε ότι παρουσιάζουνμεγαλύτερη ικανότητα σε ότι αφορά την δέσμευση και την εκλεκτικότητα. Στηνπερίπτωση των πειραμάτων προσρόφησης μολύβδου η τροποποίηση τωνπροσροφητικών υλικών με οργανικές αμίνες βρέθηκε ότι αυξάνει την ικανότηταδέσμευσης. Μετρήσεις του pH, περίθλαση ακτίνων-χ και ηλεκτρονική μικροσκοπίασαρωτικής δέσμης έδωσαν πληροφορίες σε ότι αφορά τους μηχανισμούςπροσρόφησης όπου στην περίπτωση του καισίου η προσρόφηση πραγματοποιείται μετον μηχανισμό της ιοντοανταλλαγής, ενώ στην περίπτωση του μολύβδου μεχημειορόφηση. Τα αποτελέσματα της περίθλασης ακτίνων-χ έδειξαν στην εξωτερικήεπιφάνεια των υλικών την παρουσία νέων κρυσταλλικών φάσεων, οι οποίεςαντιστοιχούν στο μικτό επιτερτατοξείδιο του μολύβδου (Pb3O4).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Sorption
Καίσιο
Lead
Μόλυβδος
Cesium
Titanium phosphates
Προσρόφηση
Φωσφορικά του τιτανίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)