Η συμβολή ενός διαθεματικού προβλήματος στην κατανόηση της έννοιας της συνάρτησης με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The contribution of a cross-thematic problem in the comprehension of significance of function with use of educational software
Η συμβολή ενός διαθεματικού προβλήματος στην κατανόηση της έννοιας της συνάρτησης με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

Σπάσος, Μιχαήλ Ευαγγέλου

The present study, that is mentioned then, is reported in the support of teaching of functions y=ax and y=ax2 with the resolution of a cross-thematic problem from the course of Physics and the simultaneous use of educational software. The aim of this study, is to examine if this instructive intervention improves the cognitive faculty of students of A' class of Lyceum, for the comprehension of significance of function, more concerning a instructive intervention that uses only the educational software.For the planning and the concretisation of such instructive approaches are taken into consideration factors that are related with the nature of particular cognitive region, those who are forecasted by the being in effect analytic and cross-thematic program of study, difficulties of students that are reported in this cognitive field and are contained in the bibliography as well as opinions of bibliography that concern the resolution of cross-thematic problems and the use of softwares for instructive aims.It was realised research in which took part in total twenty nine students. Fourteen from them constituted the experimental team which was supported instructively from the resolution of cross-thematic problem and the simultaneous use of software, and the remainder fifteen students constituted the team of control, which was supported instructively only by the use of the same software. The research evaluated the records of students in written ordeals. The results of analysis of results of research showed that is observed some difference in regard to the record, in favour the experimental team.Nevertheless, however became obvious that also the two teams improved considerably their records afterwards the instructive interventions concerning the classic teaching that becomes in the school order.
Η παρούσα εργασία, που παρατίθεται στη συνέχεια, αναφέρεται στην υποστήριξη της διδασκαλίας των συναρτήσεων y=ax και y=ax2 με την επίλυση ενός διαθεματικού προβλήματος από το μάθημα της Φυσικής και τη ταυτόχρονη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Σκοπός της είναι να εξετάσει αν αυτή η διδακτική παρέμβαση βελτιώνει τη γνωστική ικανότητα των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης Λυκείου, για την κατανόηση της έννοιας της συνάρτησης, έναντι μιας διδακτικής παρέμβασης που χρησιμοποιεί μόνο το εκπαιδευτικό λογισμικό.Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων διδακτικών προσεγγίσεων λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τη φύση της συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής, όσα προβλέπονται από το ισχύον αναλυτικό και διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών, δυσκολίες των μαθητών/τριών που αναφέρονται σε αυτό το γνωστικό πεδίο και περιέχονται στη βιβλιογραφία καθώς και απόψεις της βιβλιογραφίας που αφορούν την επίλυση διαθεματικών προβλημάτων και τη χρήση λογισμικών για διδακτικούς σκοπούς.Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία πήραν μέρος συνολικά είκοσι εννιά μαθητές/τριες. Δεκατέσσερις από αυτούς αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα, η οποία υποστηρίχτηκε διδακτικά από την επίλυση διαθεματικού προβλήματος και της ταυτόχρονης χρήσης λογισμικού, ενώ οι υπόλοιποι δέκα πέντε αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου, η οποία υποστηρίχτηκε διδακτικά μόνο από τη χρήση του ίδιου λογισμικού. Η έρευνα αξιολόγησε τις επιδόσεις των μαθητών/τριών σε γραπτές δοκιμασίες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας έδειξαν ότι παρατηρείται κάποια διαφορά αναφορικά με την επίδοση , υπέρ της πειραματικής ομάδας. Παρόλο αυτά όμως έγινε φανερό ότι και οι δύο ομάδες βελτίωσαν σημαντικά τις επιδόσεις τους μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις σε αντιδιαστολή με την κλασική-παραδοσιακή διδασκαλία που γίνεται στη σχολική τάξη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εκπαιδευτικό λογισμικό
θετικές επιστήμες
Function
Cross-thematic problem
Φύλλο εργασίας
Διαθεματικό πρόβλημα
Συνάρτηση
Educational software
Multiple representations
Leaves of work
Positive sciences
Πολλαπλές αναπαραστάσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.