Analysis and pathology of large historic buildings in central Greece

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εντατική κατάσταση και παθολογία μεγάλων ιστορικών κτιρίων στην Κεντρική Ελλάδα
Analysis and pathology of large historic buildings in central Greece

Βαγγελάκος, Αλέξανδρος Β.

Στα πλαίσια της διατριβής εξετάζονται αξιόλογα κτίρια από τα τέλη του 17ου αιώνα μέχρι τοπρώτο μισό του 20ου αιώνα, όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και την υφιστάμενη κατάστασήτους και μελετάται η εντατική κατάσταση και παθολογία τους. Αρχικά γίνεται ιστορική αναδρομή στηναρχιτεκτονική εξέλιξη των κτισμάτων και ακολουθεί η καταγραφή μεγάλων ιστορικών κτιρίων τηςπεριοχής και η ταξινόμησή τους σε κατηγορίες βάσει της λειτουργίας (κατοικίες, σχολεία, βιομηχανικάκαι ειδικά κτίρια), της γεωγραφικής περιοχής και του τρόπου δόμησής τους.Στην εργασία περιγράφονται οι βλάβες των κτιρίων και γίνεται αναζήτηση των αιτιών που τιςπροκάλεσαν και αναφέρονται οι τρόποι και οι τεχνικές επέμβασης που χρησιμοποιήθηκαν για τηναποκατάστασή τους.Για τον έλεγχο της εντατικής κατάστασης χρησιμοποιείται η μέθοδος των πεπερασμένωνστοιχείων και εξετάζονται τρόποι προσομοίωσης αντιπροσωπευτικών κτισμάτων των παραπάνωκατηγοριών με χωρικά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη τα μορφολογικά και μηχανικά χαρακτηριστικάτους και γίνεται συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων ανάλυσης των κτιρίων και της υφιστάμενηςκατάστασης και παθολογίας τους. Επίσης διερευνάται η συνεισφορά των οριζόντιων διαζωμάτων,των πατωμάτων και της στέγης στη συμπεριφορά και την αντοχή των κτισμάτων βάσει διαφόρωνπαραδοχών.Η συγκεντρωτική καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και των αποτελεσμάτωνανάλυσης των κτιρίων, οδηγεί στη δημιουργία μιας ικανής βάσης δεδομένων σημαντικού όγκου, μετην οποία είναι δυνατή η διερεύνηση της επιρροής της μορφής και σύνθεσης του φέροντοςοργανισμού των κτισμάτων στην εντατική τους κατάσταση. Παρατίθενται συγκριτικά διαγράμματα, καιγραφικές παραστάσεις των αποτελεσμάτων ανάλυσης των κατασκευών, με τη χρήση συναρτήσεωνπολυωνυμικής ή άλλης μορφής, καθώς και μεταβλητών που σχετίζονται με τα γεωμετρικά καιμηχανικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να είναι δυνατή η ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της εντατικήςκατάστασης ιστορικών κτισμάτων παρόμοιας μορφής.Από τη συνολική έρευνα προκύπτουν συμπεράσματα που αφορούν την αξιολόγηση τηςυφιστάμενης κατάστασης, παθολογίας και αντοχής μεγάλου αριθμού ιστορικών κτιρίων πουχτίστηκαν τους τελευταίους τέσσερις αιώνες στην Κεντρική Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της διατριβήςπέραν της συμβολής στη δημιουργία αρχείων για υφιστάμενες ιστορικές κατασκευές, παρουσιάζουν και χρησιμότητα εφαρμογής καθώς μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη κανονισμών πουαφορούν τον έλεγχο και τις επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό τους.
This thesis examines notable buildings from the start of the 17th century to the first half of the20th century with respect to technical characteristics and their present condition, and studies theirstate of stress and pathology. There is an initial historic reference to the architectural evolution ofbuildings, followed by a recording of the large historic buildings in the area and their classification incategories according to function (houses, schools, industrial and special buildings), the geographicalarea and the method of construction.The paper describes the damage buildings have suffered, and researches the causes for thisdamage alongside with intervention methods and techniques applied for their restoration.The finite element method is used to inspect the state of stress while simulation methods areexamined on typical buildings under the afore mentioned categories using spatial models, and takinginto consideration their morphological and mechanical characteristics; the analysis results and theirexisting condition and pathology are correlated. Also, the contribution of horizontal beams, floors andthe roof is examined according to various assumptions as to the buildings’ performance and strength.The centralized recording of technical characteristics of buildings and the analysis resultslead to the creation of a substantial extensive database, through which it is possible to examine theinfluence of the shape and composition of the load-bearing structure of buildings in their state ofstress. Comparative diagrams and graphic rendering of the structure analysis results are included,using multinomial or other types of functions and variables related to their geometric and mechanicalcharacteristics, in order to achieve the qualitative and quantitative state of stress of historic buildingsof a similar style.The conclusions emerging from the research pertain to evaluation of existing condition,pathology and strength of a large number of historic buildings constructed in Central Greece duringthe last four centuries. Beyond their contribution to the creation of files on existing historic structures,the thesis results provide an application utility since they can be taken into consideration duringcompilation of regulations regarding control and interventions on their load-bearing structure.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ελεγχος εντατικής κατάστασης
Pathology
Ιστορικά κτίρια, Συντήρηση και αποκατάσταση, Ελλάδα
Κεντρική Ελλάδα
Ανάλυση κτιρίων
Analysis
Παθολογία
Large historic buildings
Καταγραφή ιστορικών κτιρίων
Historic buildings, Conservation and restoration, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.