Η αιολική ενέργεια στο αστικό περιβάλλον

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Wind energy in urban environment
Η αιολική ενέργεια στο αστικό περιβάλλον

Κατωπόδη, Ειρήνη-Καλλιόπη

Nowadays, the urgent need for the environmental protection, the technological possibilities that development offers and the rapid rise of conventional fuels prices render the Renewable Energy Sources [RES] as a feasible alternative solution against conventional fuels and electricity in the domestic sector. The question, however, that is placed is under which conditions the RES technologies can replace the conventional solutions as well as which the cost and the efficiency of investments of this type will be.After thorough search of many bibliographic sources, four case studies were selected for the better description and presentation of modern technology and know-how, regarding wind energy exploitation in the urban environment in association with the urban climate, energy saving and the economic evaluation of this type of systems.Initially, it was deliberate to mention details of the modern European energy situation, with particular emphasis in the description of Greek energy system and the application of RES promotion measures in Greece (Chapter 2). History and technology of wind energy is presented in capital 3, since it is the main subject of discussion in the present work. Chapters 4 and 5 represent, as it was mentioned before, the main part of the present analysis and refer to how wind energy influences the urban climate, mainly in case of over-populated regions, and also how phenomena of air quality alleviation in these regions can be avoided. Also, from another point of view, how the wind can be exploited so that it produces electricity and how much this is economically feasible and efficient are also matters of analysis. Total conclusions that result from the report in the four case studies are analytically mentioned in Chapter 6.
Η επιτακτική πλέον ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, οι δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη και η ραγδαία άνοδος των τιμών των συμβατικών καυσίμων καθιστούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [ΑΠΕ] μια εφικτή εναλλακτική λύση έναντι των συμβατικών καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα. Το ζήτημα, όμως, που τίθεται είναι υπό ποιες προϋποθέσεις οι τεχνολογίες των ΑΠΕ μπορούν να αντικαταστήσουν τις συμβατικές λύσεις όπως επίσης και ποιό θα είναι το κόστος και η αποδοτικότητα των επενδύσεων αυτού του είδους.Για την καλύτερη περιγραφή και παρουσίαση της σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, και μετά από εις βάθος αναζήτηση αρκετών βιβλιογραφικών πηγών, επιλέχθηκαν τέσσερις μελέτες περίπτωσης αναφορικά με την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας στο αστικό περιβάλλον σε σχέση με το αστικό κλίμα, την εξοικονόμηση ενέργειας και την οικονομική αξιολόγηση αυτού του είδους των συστημάτων.Αρχικά κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή ενεργειακή κατάσταση με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην περιγραφή του ελληνικού ενεργειακού συστήματος και την εφαρμογή των μέτρων προώθησης των ΑΠΕ στην Ελλάδα (κεφάλαιο 2). Η αιολική ενέργεια, ως το κύριο θέμα συζήτησης στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ιστορικά και τεχνολογικά στο κεφάλαιο 3.Τα κεφάλαια 4 και 5, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν το κύριο μέρος της ανάλυσης του θέματος και αναφέρονται στο πώς η αιολική ενέργεια επηρεάζει το αστικό κλίμα, κυρίως την περίπτωση πυκνοκατοικημένων και πυκνοδομημένων περιοχών, πώς μπορούν να αποφευχθούν φαινόμενα ελάττωσης της ποιότητας αέρα σε αυτές τις περιοχές, και από την άλλη οπτική γωνία, πώς ο άνεμος μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια και κατά πόσο αυτό είναι οικονομικά εφικτό και αποδοτικό.Το κεφάλαιο 6, κλείνοντας, περιέχει τα συνολικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την αναφορά στις τέσσερις περιπτωσιολογικές μελέτες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αστικό περιβάλλον
Renewable energy sources
Αιολική ενέργεια
Wind energy
Urban environment
Ανεμογεννήτριες
Wind turbines
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.