Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σε συνθήκες προηγμένης τεχνουργίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Architectural design in conditions of advanced technourgia
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σε συνθήκες προηγμένης τεχνουργίας

Μάνιος, Δημήτρης Μ.

Through advanced technourgia (i.e. the transcendences of configurations by technical means) we examine architectural design, its various aspects, processes and especially its limitations, as manifested in our days. In our view, the past is that of mechanical-technical methods, of mechanical constructions analogous to the human, a mechanical transference of human measures to architectural works. [The expression advanced technourgia, rather than advanced technical methods or technology, is used to denote the difference-almost the separation-of contemporary artificial systems both from (western) technique and from its philosophical foundation]. Direction: from the mechanical paradigms to advanced technourgia, from advanced technourgia to architectural design, from architectural design to man. The main question: Ιn what ways do mechanical-technical concepts/constructions and their further evolution as advanced technourgia delimit architectural design? The most important convention of this text: We presume that writing can still examine the phenomena of the 'immersion' of architectural design into its processes, into the total programming (of its processes). Method: Critical reasoning. Extension of interpretations in Phenomenology
Μέσω της προηγμένης τεχνουργίας θεωρούμε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τις πτυχές του, τις διαδικασίες και, ιδίως, τους όρους του, όπως εμφανίζονται στις ημέρες μας. Το παρελθόν, όσον αφορά την οπτική μας γωνία, είναι εκείνο των μηχανικών-τεχνικών μεθόδων, των μηχανικών ανάλογων του ανθρώπου, μιας μηχανικής μεταφοράς των μέτρων του στα έργα της Αρχιτεκτονικής. [Η έκφραση προηγμένη τεχνουργία, αντί της προηγμένης τεχνικής ή τεχνολογίας, χρησιμοποιείται για να υποδηλωθεί η διαφορά-σχεδόν η αποκοπή-των σύγχρονων τεχνητών συστημάτων τόσο από τη (δυτική) τεχνική όσο και από τη φιλοσοφική της βάση]. Κατεύθυνση: από τα πρότυπα των μηχανών στην προηγμένη τεχνουργία, από την προηγμένη τεχνουργία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στον άνθρωπο. Το κεντρικό ερώτημα: Με ποιους τρόπους η μηχανική-τεχνική λογική και η μετεξέλιξή της ως προηγμένη τεχνουργία οροθετούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό; Η σημαντικότερη συνθήκη αυτού του κειμένου: Θεωρούμε ότι με βάση τον γραπτό λόγο μπορούν να εξετασθούν τα φαινόμενα της 'βύθισης' του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στις διαδικασίες του, στον ολοκληρωτικό προγραμματισμό(των διαδικασιών του). Μέθοδος: Κριτικός στοχασμός. Προεκτάσεις των ερμηνειών στη Φαινομενολογία

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Φιλοσοφία της τεχνολογίας, Φαινομενολογία, Φαινόμενο / Φαίνεσθαι, Αναπαράσταση / Αναπαριστάνειν, Ψηφιακές αναπαραστάσεις
Γραμμή, Όριο, Επιφάνεια
Deconstruction, Gesamtkunstwerk, Morphogenesis
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Φιλοσοφία
Μηχανικό, Μηχανική, Τεχνική, Τεχνικό, Τέχνημα, Τεχνητό, Υψηλή Τεχνολογία, Προηγμένη τεχνολογία, Προηγμένη τεχνουργία
Architectural theory, Architekturtheorie
Mechanical, Mechanics, Technique, Technical, Artifact, Artificial, High-Tech, Advanced Technology, Advanced Technourgia
Line, Limit, Boundary, Surface
Αρχιτεκτονική, Σύνθεση, αναλογία, κλπ.
Field, Network, Space, Locus, Situs, Situation, Utopia
Παρουσία, Παρόν
Πεδίο, Δίκτυο, Χώρος, Τόπος, Κατάσταση, Ουτοπία
Επανάληψη, Τεχνοτροπία, Ασυνεχές, Συμβολικό, Κλασικό, Ακρίβεια
Αποδόμηση, Συνολικό έργο τέχνης, Μορφογένεση
Presence, Present, Gegenwart
θεωρία της Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Αρχιτεκτονικό σχέδιο, Αναγέννηση
Repetition, Discontinuity, Symbolic, Classical, Precision
Philosophy of Technology, Phenomenology, Phenomenon / Phainesthai, Representation / Darstellen, Vorstellen, Digital Representations
Architectural design, Philosophy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)