Τα αγιολογικά έργα του Νικηφόρου Γρηγορά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The hagiographical works of Nikephoros Gregoras
Τα αγιολογικά έργα του Νικηφόρου Γρηγορά

Παρασκευοπούλου, Ηλιάνα

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη των αγιολογικών έργων του Νικηφόρου Γρηγορά, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Παλαιολόγειας εποχής. Στις επιμέρους ενότητες εξετάζονται τα χειρόγραφα και οι εκδόσεις των έργων του, η δομή, το περιεχόμενό τους, οι πηγές και τα πρότυπα του συγγραφέα, οι κοινοί τόποι των έργων του και οι ομοιότητές τους με αγιολογικά κείμενα της Παλαιολόγειας περιόδου, η γλώσσα και το ύφος του συγγραφέα.Τα αγιολογικά έργα του Γρηγορά(10 αγιολογικά κείμενα και 3 λόγοι στη Θεοτόκο) μας βοηθούν να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα για το συγγραφέα, για τις αυνθήκες συγγραφής των έργων του, για το χρόνο και τους λόγους ενασχόλησής του με τη συγγραφή αγιολογικών κειμένων. Επίσης, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τη μέθοδό του, τη σχέση του με την προγενέστερη παράδοση και να συγκίνουμε τα έργα με αγιολογικά κείμενα της ίδιας εποχής
The aim of the present thesis is the study of the hagiographical works of Nikephoros Gregoras. Gregoras is considered one of the most important writers of the Palaeologan period. The manuscripts and editions of this works, the structure, the contents, the sources and their models, the motifs of his works and their similarity with thw hagiographical texts of the Paleologan period, the writer's language and style are being thoroughly investigated in this thesis. The hagiographical works of Nikephoros gregoras(10 hagiographical texts and 3 speeches to Theotokos) enable us to obtain a clearer and more complete image of the writer's personality, the conditions under which his text were written and the time and reasons of his involvement with hagiographical texts. In addition, they allow us to understand in depth his writing and research methods and the connection with precedent byzantine tradition in hagiography as well as with hagiographical texts of the same era

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Palaeologan period
Λόγοι στη Θεοτόκο
Παλαιολόγεια περίοδος
Speeches to Theotokos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.