Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε ορεινή περιοχή: η περίπτωση του Δήμου Ολύμπου και της κοινότητας Καρυάς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Sustainable tourism development in mountainous region: the case of Olympos
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε ορεινή περιοχή: η περίπτωση του Δήμου Ολύμπου και της κοινότητας Καρυάς

Σαμαρά, Φανή Οδυσσέα

Ο τουρισμός αποτελεί αντικείμενο έρευνας πολλών επιστημονικών κλάδων. Από όποια πλευρά όμως και αν τον μελετήσεις παρουσιάζει επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Το μέγεθος των επιπτώσεων επηρεάζεται από την ένταση και την έκταση που ασκείται η δραστηριότητα του τουρισμού. Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε ορεινές-ημιορεινές περιοχές μέσα από αναπτυξιακά προγράμματα θα συμβάλλει στην άνθηση της οικονομίας της περιοχής αλλά και της χώρας καθώς και στην διατήρηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην ευαισθητοποίηση των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων της περιοχής όσον αφορά το περιβάλλον.Το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης που προτείνεται για την περιοχή μελέτης στηρίζεται στις αρχές της αειφορίας (οικονομική αποδοτικότητα, περιβαλλοντική προστασία και κοινωνική δικαιοσύνη) αλλά και στις δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή για ανάπτυξη.
Tourism is an object of research in a lot of scientific fields. From which ever point you see it, it presents consequences to economic, social and environmental field. The size of the consequences is affected by the intensity and extent by which tourism is asserted.The sustainable tourist development in mountainous and semi-mountainous areas via development programmes will contribute to the boost of economy of an area as well as in the country and in the retainment of the population in these areas. It will make the visitors and the population of the area sensitive where environment is concerned. This type of sustainable development suggested for the field of study is based on the principals of economic productivity, environmental protection and social justice but also on the potentials that the area offers.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Tourism
Τουρισμός
Ολυμπος
Βιώσιμη ανάπτυξη
Olympos
Mountainous and semi-mountainous regions
Ορεινές-ημιορεινές περιοχές
Sustainable development

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.