Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων εταιρειών κατασκευαστικού κλάδου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Financial analysis of the accounting of construction companies
Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων εταιρειών κατασκευαστικού κλάδου

Αποστόλου, Χρήστος Δημητρίου

This paper examines the special features of the sector of constructions that represents one of the most important sectors of the Greek economy and it is closely related to the Gross National Product (GNP) and to the financial development of the country. The main purpose of this study is to elevate the special financial features of the sector of constructions and of some of the most important companies that belong to it. This analysis will bring to light the perspectives of the sector of constructions and the opportunities that arise for each of the companies that are being examined, which operate not only in Greece, but also in an international level. Firstly, a citation of the most important features of the sector of constructions in a European and in a national level is being done, so as to reveal the conditions of the sector today. Then follow the quotation of the financial statements and the analysis of some financial ratios of six of the major publicly held (listed) companies. More specifically, there are being analyzed the main ratios of efficiency, activity and liquidity for the companies J&P ΑΒΑΞ SA, ΑΔΓΔΚ SA, ΑΣΣΗ-ΚΑΣ SA, ΔΓΡΑΖ-Υ.ΦΑΛΗΓΑ SA, ΜΖΥΑΝΗΚΖ SA and ΣΔΡΝΑ SA, for the years 2005-2007. The analysis of the financial ratios of a business gives to the analyst the opportunity to evaluate and to understand its function, its strengths and its perspectives for the future. Also, in this way it is possible to make a comparison between the financial elements of each company, that provide the necessary information for the heading and the prospects of each company.
Η παρούσα εργασία μελετά τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κατασκευαστικού κλάδου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και συνδέεται στενά με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τόσο του κατασκευαστικού κλάδου, όσο και ορισμένων από τις εταιρείες που τον απαρτίζουν, σε χρηματοοικονομικό επίπεδο. Αυτή η ανάλυση θα αποκαλύψει τις προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου και τις ευκαιρίες που αναδύονται για τις εταιρείες αυτές, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε εθνικό και διεθές επίπεδο. Αναλυτικότερα, αρχικά γίνεται λεπτομερής αναφορά σε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κατασκευαστικού κλάδου σε ευρωπαϊκό καθώς και σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο αυτό τη σημερινή εποχή. Ακολουθεί παράθεση των οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ορισμένων από των κυριότερων εισηγμένων ελληνικών εταιρειών του κλάδου. Ειδικότερα, αναλύονται οι σπουδαιότεροι δείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας και δραστηριότητας των εταιρειών J&P ΑΒΑΞ ΑΕ, ΑΕΓΕΚ ΑΕ., ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ, ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΤΕ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ και ΤΕΡΝΑ ΑΕ, για την τριετία 2005-2007. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών μίας επιχείρησης παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογηθούν και να ερμηνευθούν η λειτουργία, οι αδυναμίες και οι προοπτικές της. Κατ' αυτό τον τρόπο, προκύπτουν άμεσοι παράγοντες σύγκρισης ανάμεσα στα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία, τα οποία δίνουν συγκεκριμένη πληροφόρηση για την πορεία και τις προοπτικές της κάθε μίας επιχείρησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Financial analysis
Κατασκευαστικός κλάδος
Construction companies
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)