Μελέτη αυτοτοποθετούμενων πολυστρωματικών μικρο και νανοδομών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Study of self positioned multilayer micro-nanostructures
Μελέτη αυτοτοποθετούμενων πολυστρωματικών μικρο και νανοδομών

Μπούτσικας, Στυλιανός Νίκου

Η μέθοδος της αυτοτοποθέτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευήκαμπυλωμένων μικροδομών και νανοδομών. Κατά τη μέθοδο αυτή μια δομή αποτελούμενη απόστρώσεις με διαφορετικές πλεγματικές σταθερές καμπυλώνεται μετά την αποκόλληση της απόκάποιο υπόστρωμα. Η αποκόλληση από το υπόστρωμα γίνεται με αφαίρεση μια θυσιαζόμενηςστρώσης με χημική χάραξη. Η καμπύλωση οφείλεται στην τάνυση που ασκείται στη στρώση με τημεγαλύτερη πλεγματική σταθερά λόγω της διαφοράς των πλεγματικών σταθερών των δύο στρώσεων.Η περιγραφή μιας αυτοτοποθετούμενης μικροδομής ή νανοδομής μπορεί να γίνει είτε μεαναλυτικές εξισώσεις είτε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η χρήση των αναλυτικώνεξισώσεων είναι απλή, αλλά έχει πολύ περιορισμένη εφαρμογή. Αντίθετα η μέθοδος πεπερασμένωνστοιχείων προσφέρει αποτελέσματα πολύ κοντά στα πειραματικά δεδομένα και αναμένεται ναδιαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο στη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στο τελικό σχήμα τηςδομής με απώτερο στόχο την κατασκευή δομών σε επιθυμητές γεωμετρίες με μεγάλη ακρίβεια.
The self-positioning can be used as a fabrication method of curved microstructures andnanostructures. With this method a structure consisting of lattice-mismatched layers curvesitself after its detachment from a substrate. The detachment from the substrate happens byetching out of a sacrificial layer. The curving is attributed to an initial strain on the layer withthe bigger lattice constant because of the mismatched lattices of the layers. The description ofa self-positioned microstructure or nanostructure can be done either with analytic formulae orwith a finite element method. The use of analytical formulae is simple but very limited. On thecontrary finite element methods give results which are very close to the experimental data andare expected to play a major role in the research of the factors affecting the final shape of thenanostructure for the exact fabrication of structures with desired geometries

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Finite element method
Πολυστρωματική
Καμπύλωση
Multilayer
Simulation
Αυτοτοποθέτηση
Μοντελοποίηση
Παραμετροποίηση
Micro-nanostructure
Μικρο-νανοδομή
Mirror
Selfpositioned

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.