see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Χωρικά συστήματα καινοτομίας
Territorial innovation systems

Νικολαΐδου, Ολγα Νικολάου

The present project which studies the territorial innovation systems is organized in eight chapters.Chapter 1 makes an effort to approach the definition of innovation, according to scientists and experts, in order to familiarise the reader with the meaning of the term. Mention is also made of the different types of innovation and the way that innovation contributes to economic growth. Finally, is being specified the difference between innovation and invention, as there is often a confusion between the two terms.Chapter 2 gives a retrospect aiming at the comprehension of the way that innovation related with territories and forms the conception of territorial innovation system that prevails today.Chapter 3 describes the way that technological innovation contributes to urban and regional growth. An attempt is also made to differentiate and describe the existent territorial innovation systems that are presented as islands of innovation. The chapter closes with a brief presentation of some the most famous or more successful territorial innovation systems. Chapter 4 gives an overview of the innovation performance of Greece, and also of Greece’s efforts for promoting innovation. An attempt is also made to describe briefly some development programmes, territorial innovation systems and organised synergies that taking place in Greece in order to upgrade the Country’s technological innovation system. Chapter 5 deals with the essential measurements that help to build an innovation-led economy, the imperativeness of technology transfer and the significance of business incubators that consists the first step towards innovation.Chapter 6 presents the systems of innovation of ‘third’ generation, in which catalytic role play the digital networks and the applications of Information and Communication Technology (ICT). Specifically, the chapter refers to Intelligent Cities and Living Labs, as advanced models of territorial innovation systems, and also presents briefly the first Digital City in Greece.
Η παρούσα διπλωματική εργασία που ασχολείται με τα χωρικά συστήματα καινοτομίας, αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του τι είναι καινοτομία σύμφωνα με τους επιστήμονες και του ειδικούς, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εξοικείωση με τον όρο. Επιπλέον, γίνεται μια αναφορά στα είδη καινοτομίας και στον τρόπο που συμβάλει η καινοτομία στην οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, επεξηγείται η διαφορά μεταξύ καινοτομίας και εφεύρεσης, καθώς υπάρχει πολλές φορές σύγχυση των δύο όρων.Στο κεφάλαιο 2, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή με σκοπό την κατανόηση του τρόπου σύνδεσης της καινοτομίας με τον χώρο και διατυπώνεται η διευρυμένη αντίληψη του χωρικού συστήματος καινοτομίας που επικρατεί σήμερα.Στο κεφάλαιο 3, περιγράφεται η συμβολή της τεχνολογικής καινοτομίας στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια διάκρισης και περιγραφής των χωρικών συστημάτων καινοτομίας, που παρουσιάζονται ως «νησιά καινοτομίας». Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια σύντομη παρουσίαση κάποιων από τα πιο διάσημα ή τα πιο επιτυχημένα χωρικά συστήματα καινοτομίας.Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται εν συντομία οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία, καθώς και η προσπάθειές της για την προώθηση της καινοτομίας. Επίσης, περιγράφονται εν συντομία κάποια από τα βασικότερα αναπτυξιακά προγράμματα, χωρικά συστήματα καινοτομίας και οργανωμένα συστήματα συνεργιών που λαμβάνουν χώρα στον Ελλαδικό χώρο, που έχουν ως στόχο την τεχνολογική και καινοτομική αναβάθμιση της χώρας.Στο κεφάλαιο 5, περιγράφονται τα απαραίτητα μέτρα για την δημιουργία μιας οικονομίας που βασίζεται στην τεχνολογική καινοτομία, η αναγκαιότητα της μεταφοράς τεχνολογίας για την προώθηση της καινοτομίας και η σπουδαιότητα των επιχειρησιακών Θερμοκοιτίδων που αποτελούν το πρώτο βήμα προς την καινοτομία.Στο κεφάλαιο 6, παρουσιάζονται τα συστήματα καινοτομίας ‘τρίτης’ γενιάς, στα οποία καταλυτικό ρόλο παίζουν τα ψηφιακά δίκτυα και οι εφαρμογές που βασίζονται στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις Έξυπνες Πόλεις και στα Ζωντανά Εργαστήρια, ως εξελιγμένα μοντέλα των χωρικών συστημάτων καινοτομίας και παρουσιάζεται και η πρώτη ηλεκτρονική πόλη της Ελλάδας.Στο κεφάλαιο 7, η μελέτη επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη σημασία και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας της Silicon Valley, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ‘ένοικοί’ της, και οι επιπτώσεις αυτού του μεγάλου εγχειρήματος, στοιχεία που καταδείχνουν την άλλη όψη του μύθου της Silicon Valley. Τέλος, στο κεφάλαιο 8, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη και αφορούν στα συστατικά της επιτυχίας των χωρικών συστημάτων καινοτομίας. Επιπλέον, πραγματοποιείται μια ιδιαίτερη αναφορά στο εγχείρημα της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη, την Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, και παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα αναφορικά, αφενός με τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η Ζώνη, έτσι ώστε να επιτύχει το εγχείρημα, και αφετέρου με τα λάθη που έχουν ήδη γίνει και κάποια άλλα που ενδεχομένως γίνουν στον μέλλον, και τους τρόπους που ίσως αποφευχθούν.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τεχνολογική καινοτομία
Technological innovation
Innovation
Θερμοκοιτίδα
Χωρικά συστήματα καινοτομίας
Technopole
Τεχνοπάρκο
Incubator
Τεχνοπόλος
Territorial innovation systems
Καινοτομία
Technopark

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)