Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών στη σύμβαση Franchising

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Rights and obligations of the parties at the franchising agreement
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών στη σύμβαση Franchising

Ζέρβα, Μαρία Ευστρατίου

The Franchising agreement is the bilateral agreement that founds a continuing trade relationship between two independent enterprises, the franchisor and the franchisee, with the objective to sell products or/ and offer services to the final users. In order to achieve the above purpose, the franchisor undertakes the following contractual obligations: a) to concede to the franchisee the licence to use and exploit the Franchising "package", which includes the franchisor's industrial and mental property rights and at the same time, an essential, confidential, determinable, continually renewable and developing know−how, b) to place the franchisee into the Franchising system, c) to continually support the franchisee during their contractual relationship. In his turn, the franchisee is bound to: a) operate his enterprise in the Franchising network following exactly the franchisor's directions and orders, b) promote intensively the disposition of contractual products or/ and services to the consumers, c) pay the contractual financial returns.
Η σύμβαση Franchising είναι η αμφοτεροβαρής σύμβαση με βάση την οποία ιδρύεται μια διαρκής εμπορική σχέση μεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων, του δότη και του λήπτη, με αντικειμενικό σκοπό την πώληση προϊόντων ή/ και την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, ο δότης αναλαμβάνει τις ακόλουθες συμβατικές υποχρεώσεις: α) την παραχώρηση στον λήπτη της άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του «πακέτου» Franchising, το οποίο περιέχει δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του δότη, καθώς και μια ουσιώδη, απόρρητη, προσδιορίσιμη, διαρκώς ανανεώσιμη και εξελισσόμενη τεχνογνωσία, β)την ένταξη του λήπτη στο σύστημα Franchising, γ) τη συνεχή υποστήριξη του λήπτη κατά τη διάρκεια της συμβατικής τους σχέσης. Ο λήπτης υποχρεούται με τη σειρά του: α) να λειτουργεί την επιχείρησή του μέσα στο δίκτυο Franchising ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και τις εντολές του δότη, β) να προωθεί ενεργά τη διάθεση των συμβατικών προϊόντων ή/ και υπηρεσιών στο καταναλωτικό κοινό, γ) να καταβάλλει τα συμβατικά οικονομικά ανταλλάγματα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δότης και λήπτης
Franchising agreement
Franchisor's rights and obligations
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του λήπτη
Σύμβαση δικαιόχρησης
Διαρκής εμπορική σχέση
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του δότη
Franchsor and franchisee
Franchising package
Franchisee's rights and obligations
Πακέτο franchising
Continuing trade relationship

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)