Η διαλεκτική ελεγείας και έπους στους Amores του Οβίδιου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The genetic interaction between eleay and epos in Ovidi's Amores
Η διαλεκτική ελεγείας και έπους στους Amores του Οβίδιου

Στάθης, Σωτήριος Δημητρίου

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της ειδολογικής διαλεκτικήςστους Amores του Οβιδίου. Όντας το επιγονικό έργο ενός ποιητικού είδους το οποίοστην τριαντάχρονη ρωμαϊκή του παρουσία είχε ήδη εξαντλήσει τις θεματικές καιεκφραστικές του δυνατότητες, οι ελεγειακοί Amores επιδίδονται σε έναν δημιουργικόκαι ανανεωτικό διάλογο με τα υπόλοιπα είδη ποιητικού λόγου και ειδικά με αυτόντου έπους. Το κανονιστικό πλαίσιο του ειδολογικού αυτού διαλόγου οριοθετούν οιπρογραμματικές ελεγείες Am.1.1, Am.2.1 και Am.3.1. Με τον ανοίκειο και ευτράπελοχειρισμό της ποιητικής φόρμας της recusatio, οι προλογικές αυτές ελεγείες προδίδουντον μετριασμό των ειδολογικών εντάσεων στην οβιδιακή ποιητική. Είναι αυτή ηχαλάρωση της θεωρητικής νόρμας που επιτρέπει στους Amores να υποδέχονται στονποιητικό τους κόσμο αφομοιώσιμους τους επικούς δείκτες. Η νεωτερική αυτήπροσέγγιση ωστόσο ελεγείας και έπους δεν αναιρεί τις κατεστημένες ειδολογικέςδιακρίσεις μιας και τα επικά σήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταφέρουναυτούσιες τις συνδηλώσεις από τα πρότυπα ποιητικά τους συμφραζόμενα. Αλλά καιαυτή η αντιπαράθεση ακυρώνεται σημειωτικά με τη μεταφορική τροπή της militiaamoris. Μετουσιώνοντας τα επικά σημαίνοντα της μεταφοράς σε ελεγειακάσημαινόμενα, ο Οβίδιος ενσωματώνει οργανικά την επική φρασεολογία στον ερωτικότου ποιητικό λόγο.
The subject of this essay is the study of generic interaction in Ovid’s Amores. As thelatest work of a poetic genre, which had already exhausted its thematic and expressivepossibilities in its roman literary history, elegiac Amores engage in a creative andextensive dialogue with other poetic discourses and especially with epic. Thecanonical framework of this generic dialogue is provided by the programmatic elegiesAm.1.1, Am.2.1 and Am.3.1. With the unusual and witty handling of the recusatioform, these prefatory elegies reveal the moderation of generic tensions in Ovidianpoetics. Due to this deviation from the theoretical norm, Ovid is able to accommodatereadily epic markers to the elegiac poetic world of the Amores. This innovativeapproximation although between elegy and epos does not mean an indifference inAmores to the stereotyped generic categories, since epic signs, in specific passages,evoke exactly their proper poetic contexts. But this afore mentioned oppositioncollapses too semiotically in the conceit of militia amoris. By transforming the epicsignifieds of the metaphor to elegiac signifiers, Ovid incorporates organically the epicphraseology to his erotic discourse.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επος
Amores
Ελεγεία
Διακειμενικότητα
Epic
Intertextuality
Ovid
Militia amoris
Οβίδιος
Elegy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)