Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Design, organization and management of transport systems
Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

Μπούρα, Ευαγγελία Βενετίου

A system of transport consists of three basic elements: vehicles, the transportation network and the terminals, that serve for the parking of the vehicles when they don’t move.Whether a vehicle offers satisfying service or not depends on the possibility to ensure a parking lot at the edges of a trip. This is not always possible especially in the centre of a town or in areas of specific uses.Such a case is the area of the university and particularly the Polytechnics School of Aristotle University of Thessaloniki that is the subject of the current case study. In this area there are eight parking lots, tidied up or not, that serve the students and the people working there.Within the scope of the following thesis, the movement and parking characteristics of people working in the Polytechnics are under investigation. In order to do that a questionnaire was composed and distributed to the employees through internet. The analysis of their answers describes the way the employees head to their job or their home and the needs for parking that are created in the Polytechnics.At the same time, subject of the case study was also the question whether a research of this kind, that is through internet, can be effective. In order to do that, the advantages and disadvantages of the methodology are presented as also the conclusions of the team that realized the research.
Ένα σύστημα μεταφορών αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: τα οχήματα, τα δίκτυα μεταφορών, όπου κινούνται τα οχήματα και τις τερματικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τα οχήματα, όταν δεν κινούνται.Ο βαθμός εξυπηρέτησης που προσφέρει ένα αυτοκίνητο εξαρτάται ιδιαίτερα από την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων στάθμευσης στα άκρα των διαδρομών που πραγματοποιεί. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ιδιαίτερα σε κεντρικές περιοχές ή χώρους μεμονωμένων χρήσεων γης.Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο χώρος του Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., που αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Στο χώρο αυτό υπάρχουν οκτώ χώροι στάθμευσης, διαμορφωμένοι και μη, οι οποίοι εξυπηρετούν τόσο τους εργαζόμενους της Π.Σ. όσο και τους φοιτητές.Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διερευνώνται τα χαρακτηριστικά και οι συνήθειες μετακινήσεων και στάθμευσης των εργαζομένων της Πολυτεχνικής Σχολής. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο τους διανεμήθηκε μέσω του Διαδικτύου. Η ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν περιγράφει εν συντομία τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι εργαζόμενοι προς και από την Πολυτεχνική Σχολή και τις ανάγκες στάθμευσης που δημιουργούνται.Παράλληλα, αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση του κατά πόσο μια έρευνα της μορφής αυτής, δηλαδή μέσω του Διαδικτύου, μπορεί να είναι αποτελεσματική και να οδηγήσει σε αξιόπιστα συμπεράσματα. Στα πλαίσια αυτού εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθοδολογίας αυτής και περιγράφεται η εκτίμηση που διαμορφώθηκε στην ομάδα μελέτης σχετικά με αυτήν.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Στάθμευση
Μετακίνηση
Ερευνα μέσω διαδικτύου
Transportation
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
Parking
Polytechnics AUTH
Survey through internet

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)