Αξιολόγηση Επιπτώσεων Αβεβαιότητας της Ζήτησης σε Δυναμικά Δίκτυα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Evaluation of Demand Uncertainty Impacts on Dynamic Networks
Αξιολόγηση Επιπτώσεων Αβεβαιότητας της Ζήτησης σε Δυναμικά Δίκτυα

Κατεχάκη, Καλλιόπη Κωνσταντίνου

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την αβεβαιότητα της ζήτησης και πιο συγκεκριμένα από πού πηγάζει και πως η αβεβαιότητα αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την διαδικασία λήψης αποφάσεων για διάφορες επεμβάσεις στα συγκοινωνιακά δίκτυα. Ουσιαστικά πρόκειται για μία προσπάθεια να αποδειχθεί, βάσει του Δυναμικού Καταμερισμού Κυκλοφορίας (Dynamic Traffic Assignment) και μιας στοχαστικής ανάλυσης, η μη γραμμική σχέση μεταξύ της ζήτησης και των κυκλοφοριακών μεγεθών του δικτύου, όπως ο συνολικός χρόνος μετακίνησης (συνολικές οχηματοώρες), το συνολικό μήκος των μετακινήσεων (συνολικά οχηματοχιλιόμετρα) και άλλα μεγέθη. Η στοχαστικότητα της ανάλυσης έγκειται στην διαδικασία των δοκιμών που πραγματοποιούνται όσον αφορά σε τυχαίες τιμές της ζήτησης (Monte Carlo Simulation) που επιλέγονται μέσα από ένα συγκεκριμένο διάστημα τιμών, το οποίο ως κεντρική τιμή έχει την τιμή του βασικού σεναρίου της ζήτησης, η οποία χρησιμοποιείται ντετερμινιστικά από το δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης που χρησιμοποιείται για την παρούσα εργασία. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται στο περιβάλλον του συστήματος VISTA, με πεδίο εφαρμογής ένα τυπικό εικονικό δίκτυο για το οποίο γίνεται δυναμικός καταμερισμός των κυκλοφοριακών ροών με βάση τη ντετερμινιστικά ορισμένη στατική ζήτηση (μητρώο Π-Π). Στόχο της ανάλυσης, αποτελεί η διερεύνηση του κατά πόσο οι ντετερμινιστικά προκαθορισμένες τιμές της ζήτησης για μετακινήσεις, ανταποκρίνονται στις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο, με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πραγματοποιούμενων δοκιμών, αναφορικά με τις αποδόσεις του δικτύου.Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα που προσπαθούν να τονίσουν περεταίρω τη σημαντικότητα της ενδελεχούς μελέτης σε περιπτώσεις επεμβάσεων σε ένα συγκοινωνιακό δίκτυο, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την αβεβαιότητα της ζήτησης, ώστε να προσεγγίζεται όσο το δυνατόν πιο συστηματικά η έκβαση του μελετώμενου έργου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την συστημική προσέγγιση της συνολικής (system-wide) απόδοσης του δικτύου.
This thesis is concerned with the demand uncertainty and specifically the sources of this uncertainty and how it may affect the process of design and decision-making, especially the long-term decisions, concerning the transportation systems. Practically, this study is an attempt to demonstrate the non-linear relation between demand and the traffic network parameters, such as the total travel time, through the utilisation of Dynamic Traffic Assignment (DTA) models and a form of stochastic analysis. The stochastic analysis consists of a process of Monte Carlo Simulation based tests on the values of demand. The values from which a sample is randomly selected, are distributed normally, within a range with main value the value of the base case scenario. The tests are carried out within the VISTA system, which includes an example network, where the dynamic traffic assignment is taking place based on the deterministically defined Origin-Destination trip table.The aim of this analysis is to examine the extent in which the deterministically defined travel demand values, correspond to the traffic conditions of the network, through the evaluation of the results of the tests, relative to the network efficiency.The study results in specific conclusions which try to highlight the importance of taking the demand uncertainty into account during the design and decision-making process, so as to approach the outcome of the system-wide future network performance as accurately as possible, in the framework of a systemic approach of transportation networks.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

User equilibrium
Δυναμικά δίκτυα
Dynamic networks
Traffic assignment
Εξισορρόπηση χρήστη
Συστήματα μεταφορών
Transportation systems
Monte Carlo Simulation
Καταμερισμός κυκλοφορίας
Αβεβαιότητα ζήτησης
Demand uncertainty

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)