Διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην κατανάλωση βιολειτουργικών τροφίμων και των απαιτούμενων στρατηγικών μάρκετινγκ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην κατανάλωση βιολειτουργικών τροφίμων και των απαιτούμενων στρατηγικών μάρκετινγκ

Κόκοτας, Νικόλαος Λουκά

The main purpose of this study was to investigate the attitudes of the consumers of the city of Thessaloniki towards functional foods. The study was based on primary data and was developed into two stages. The first stage consisted of the qualitative research, using the method of the “interview in depth” from 18 consumers. The second stage consisted of the quantitative research, using the method of “answering a questionnaire”; the questionnaire was constructed on the basis of the results of the qualitative research and was filled by a sample of 389 consumers. The statistical analysis of the data was carried out with the “statistical software SPSS v. 14 for Windows”. Using the methods of inductive and descriptive statistics we were able to estimate frequencies, means and percentages. The association between variables was tested with “Person’s chi-square test for independence”, while the correlation and grouping of the variables in factors was realized with the help of the method of “factor analysis”. According to the results, the acceptability of functional foods was related to both socio-demographic backgrounds of the consumers and to the role of health and healthy eating habits in people’s lives. Women and the middle-aged seemed to have the more positive experiences of functional foods and were most optimistic about functional foods. The profile of the functional food consumer could be the following; middle aged women who take care of their health and perhaps they have a 12-year-old child or live with a person who faces illness.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης απέναντι στα λειτουργικά τρόφιμα. Η μελέτη βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία και αναπτύχθηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο, περιελάμβανε την ποιοτική έρευνα η οποία διεξήχθη με τη μέθοδο των εις βάθος συνεντεύξεων και στην οποία συμμετείχαν 18 καταναλωτές. Το δεύτερο στάδιο περιελάμβανε την ποσοτική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο που συντάχτηκε έχοντας ως βάση κυρίως τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας και το οποίο απαντήθηκε από 389 καταναλωτές. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS v. 14 for Windows. Με την εφαρμογή των μεθόδων της επαγωγικής και περιγραφικής στατιστικής έγινε υπολογισμός συχνοτήτων, μέσων τιμών και ποσοστών. Η διαπίστωση της συνάφειας μεταξύ διαφόρων μεταβλητών έγινε με τη χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2, ενώ για τη συσχέτιση και την ομαδοποίηση των μεταβλητών σε παράγοντες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η αποδοχή των λειτουργικών τροφίμων σχετίζεται αφενός με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον των καταναλωτών και αφετέρου με το ρόλο που παίζει η υγεία και η υγιεινή διατροφή στη ζωή των ατόμων. Οι γυναίκες και τα άτομα μέσης ηλικίας (46-55 ετών) έχουν τις πιο θετικές εμπειρίες για τα λειτουργικά τρόφιμα και φαίνονται να είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τα προϊόντα της νέας κατηγορίας τροφίμων. Το προφίλ του καταναλωτή των λειτουργικών τροφίμων μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το ακόλουθο: γυναίκα μέσης ηλικίας που προσέχει την υγεία της και ίσως έχει παιδί κάτω των 12 ετών ή κάποιο άρρωστο μέλος στην οικογένειά της.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Consumer behavior
Μάρκετινγκ
Συμπεριφορά καταναλωτή
Βιολειτουργικά τρόφιμα
Functional food
Marketing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)