Κυτταρική σύνθεση εκπλύματος σε παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Cellular synthesis of bronchoalveolar lavage in children with respiratory problems
Κυτταρική σύνθεση εκπλύματος σε παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα

Γιδάρης, Δήμος Κ.

Bronchoalveolar lavage is one the most interesting potentials that bronchoscopy offers. It is unethical to bronchoscope a child in order to perform bronchoalveolar lavage for purely research purposes. Therefore, there are very few papers on bronchoalveolar lavage in “normal” children, none of which comes from Greece. Also, there is no paper that simultaneously studied the cellular synthesis of bronchoalveolar lavage in non inflammatory and inflammatory lung diseases grouped, in order to enable their distinction and also the comparison of the findings with those of studies in adults. For the aforementioned reasons the aim of our study was to investigate: The cellular synthesis of bronchoalveolar lavage in children with lung diseases, inflammatory and non inflammatory. The presence of inflammatory mediators in the bronchoalveolar lavage in children with lung diseases, inflammatory and non inflammatory. The correlation of the findings with the findings in studies of adults. Our greater aim was to establish the cellular and acellular synthesis (cytokines and chemokines) of bronchoalveolar lavage in children with an indication for bronchoscopy, helping to build a database for future studies on inflammatory and non inflammatory lung diseases, since the available literature is limited
Μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που παρέχει η ενδοσκόπηση τουαναπνευστικού συστήματος είναι η λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος. Σταπαιδιά, η βρογχοσκόπηση και η λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος δενεπιτρέπεται να γίνουν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Έτσι, υπάρχουν ελάχιστεςμελέτες «φυσιολογικών» παιδιών στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ δεν έχει γίνει τέτοια μελέτη στον Ελληνικό χώρο. Σε καμμιά μελέτη δεν ερευνήθηκε συγχρόνως ηκυτταρική σύνθεση του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος σε φλεγμονώδεις και μηφλεγμονώδεις πνευμονοπάθειες ομαδοποιημένα, ώστε να γίνει διαχωρισμός τωνευρημάτων μεταξύ των δύο αυτών διαφορετικών καταστάσεων του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά και να αξιολογηθούν τα ευρήματα σε σχέση με ταβιβλιογραφικά δεδομένα στους ενήλικες. Για τους λόγους αυτούς η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να ερευνήσει: 1. Τη σύνθεση του κυτταρικού πληθυσμού και των μεσολαβητικών ουσιών της φλεγμονής που ανευρίσκονται στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα των παιδιών με διάφορα αναπνευστικά προβλήματα, φλεγμονώδη και μη φλεγμονώδη. 2. Τη συσχέτιση των ευρημάτων με τα αντίστοιχα στους ενήλικες. Απώτερος στόχος της μελέτης ήταν να θεμελιωθεί μια «βάση δεδομένων» για τα φλεγμονώδη και μη φλεγμονώδη αναπνευστικά προβλήματα των παιδιών ώστε να είναι πιο αξιόπιστη η αξιολόγηση των ευρημάτων του BAL στα παιδιά, διότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένη

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Bronchoscopy
Flow cytometry
Βρογχοκυψελιδική έκπλυση
Κυτταρομετρία ροής
Βρογχοσκόπηση
Bronchoalveoral lavage
Cystic cyttometry
Κυστική ινωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)