Η νέα σχέση τέχνης, ηθικής και εξουσίας: Πλάτωνας, Oscar Wilde, Leo Tolstoi

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Relation between art, ethics and authority: Plato, Oscar Wilde, Leo Tolstoi
Η νέα σχέση τέχνης, ηθικής και εξουσίας: Πλάτωνας, Oscar Wilde, Leo Tolstoi

Τσεκουράκης, Πολυχρόνης Μιχαήλ

Η εργασία αυτή σκοπό έχει να εξετάσει τις απόψεις των τριών φιλοσόφων : Πλάτωνα, Oscar Wilde και Leo Tolstoi πάνω στο ζήτημα της σχέσης της Τέχνης με την Ηθική και την εξουσία. Ακόμη να επισημάνει τις ομοιότητες και τις διαφορές των θεωριών των τριών αυτών φιλοσόφων καθώς και να δώσει κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα. Τέλος να προτείνει ποια στοιχεία από τις παραπάνω θεωρίες μπορούμε να κρατήσουμε και ποια θα πρέπει να απορρίψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις κοινωνικές συνθήκες της σύγχρονης εποχής.
This project aims to examine the opinions of the following philosophers : Plato, Oscar Wilde and leo tolstoi. On the relationship of Art with Ethics and Authority. Also to point out the similarities and diferences between these philosopher's theories. It also aims to answer some relevant questions. It finally suggests some elements from the above theories which we can keep or reject, having in mind the data of the modern era social conditions.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Relationship between ethics and authority
Σχέση τέχνης με ηθική και εξουσία
Επισήμανση ομοιοτήτων και διαφορών
Pointing out similarities, differences
Opinions examinations
Εξέταση απόψεων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.