Ovidius Ludeus: Prospertius in the first book of the Amores

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ovidius ludeus: Ο Προσπέρτιος στο 1ο βιβλίο των Amores
Ovidius Ludeus: Prospertius in the first book of the Amores

Μπαλλή, Χαρίκλεια Αναστασίου

The purpose of this study is to demonstrate the influence of Properce upon Ovid in the 1st book of Amores. It explores the ways in which Ovid 'plays' with the propertian text and, most importantly, what are the results of this game. We are particularly concerned with some very characteristic passages of the 1st book, where Ovid reminds or suggests (alludes to) the propertian text. It doesn't include incidental references 'by the way', nor simple intertextual crossings of the two poets, but for systematic and well-structured 'claiming' of the propertian erotic rhetorics on the part of the younger poet, who thus defines and redefines the function and meaning of his own elegiac discourse. Our fundamental argument is that in cases like these the ovidian lover reviews, whereas while reviewing parodys, the ripe conventions of the erotic elegiac genre. We will try, therefore, to detect some of the ways in which the ovidian elegy puts more and more 'in quotes' the alleged 'emotional adventure' and 'experience' that in the previous erotic poetry of Catull and especially Tibull and Properce seem to be the predominant myth. The conclusion is almost inevitable for the readers who dismiss that Amores have no other protagonist (man or woman) apart from the Code of erotic elegy. Ovid 'read' this code more distinctly in Properce's elegies, and for this reason Properce is the most important point of intertextual reference of the Amores. But this intertextuality is imbued, as we have already suggested, mainly with a playful, ironic and mocking mood.
O σκοπός αυτής της μελέτης είναι να καταδείξει τη σχέση Οβιδίου και Προπέρτιου στο 1ο βιβλίο των Amores.Διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους ο Οβίδιος παίζει με το προπερτιανό κείμενο και, κυρίως, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του παιχνιδιού. μας απασχολούν συγκεκριμένα ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά σημεία του 1ου βιβλίου, όπου ο Οβίδιος υπενθυμίζει ή υπαινίσσεται το προπερτιανό κείμενο. δεν πρόκειται για συγκυριακές αναφορές εν τη ρύμη του λόγου, ούτε για απλές διακειμενικές συντυχίες των δύο ποιητών, αλλά για συστηματική και συντεταγμένη οικειοποίηση της προπερτιανής ερωτικής ρητορικής από την πλευρά του νεότερου ποιητή, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο οριοθετεί και επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία και το νόημα του δικού του ελεγειακού λόγου. η βασική μας υπόθεση είναι ότι σε περιπτώσεις σαν και αυτές ο οβιδιακός εραστής επισκοπεί, και επισκοπώντας παρωδεί, τις ώριμες συμβάσεις του ερωτικού ελεγειακού είδους. θα προσπαθήσουμε, συνεπώς, να ψηλαφήσουμε ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους η οβιδιακή ελεγεία βάζει όλο και περισσότερο μέσε σε εισαγωγικά την υποτιθέμενη συναισθηματική περιπέτεια και το βίωμα που στην προηγούμενη ερωτική ποίηση του Κάτουλλου και κυρίως του Τίβουλλου και του Προπέρτιου φαίνεται ακόμη να αποτελούν τον κυρίαρχο μύθο. Το συμπέρασμα αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο για τους αναγνώστες που λησμονούν ότι οι Amores δεν έχουν άλλον πρωταγωνιστή ή πρωταγωνίστρια εκτός από τον κώδικα της ερωτικής ελεγείας. Τον κώδικα αυτόν ο Οβίδιος τον διάβαζε πιο ευκρινώς στο έργο του Προπέρτιου, και για αυτόν τον λόγο ο Προπέρτιος αποτελεί το σημαντικότερο σημείο διακειμενικής αναφοράς των Amores. Αλλά η διακειμενικότητα αυτή τροφοδοτείται, όπως υπαινιχθήκαμε ήδη, κυρίως από μια διάθεση παικτικότητας, ειρωνείας και λογοτεχνικής παρωδίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προπέρτιος
Parody
Διακειμενικότητα
Intertextuality
Reference
Ovid
Αναφορά
Παρωδία
Properce
Οβίδιος
Λογοτεχνική αυτοσυνειδησία
Literary self-consciousness

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2003
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.