Εξαγωγή και αναπαράσταση σημασιολογικών περιγραφών οπτικού περιεχομένου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
: Extraction and representation of visual content semantics
Εξαγωγή και αναπαράσταση σημασιολογικών περιγραφών οπτικού περιεχομένου

Δασιοπούλου, Σταματία Κ.

Η παρούσα διατριβή εξετάζει την αυτόματη εξαγωγή σημασιολογικά συνεπών περιγραφών από οπτικό περιεχόμενο με αξιοποίηση γνώσης και συλλογιστικής, καθώς και την ενοποιημένη αναπαράσταση θεματικών και πολυμεσικών περιγραφών με τρόπο που να προάγει τη διαλειτουργικότητα και το διαμοιρασμό αυτών. Η καινοτομία και συμβολή συνίσταται σε τρεις διαστάσεις : α)την ανάπτυξη ενός τυπικού πλαισίου αναπαράστασης γνώσης πεδίου και αλγοριθμικής για την μοντελοποίηση της διαδικασίας ανάλυσης καθεαυτής, β)τον ορισμό και ανάπτυξη ενός τυπικού πλαισίου συλλογιστικής βασισμένο σε ασαφείς Περιγραφικές Λογικές με στόχο τη σημασιολογική ενοποίηση και συνεπή ερμηνεία περιγραφών που έχουν εξαχθεί από διαφορετικά συστήματα ανάλυσης, με παράλληλο χειρισμό της εγγενούς ασάφειας, και γ)την ανάπτυξη μιας πολυμεσικής οντολογίας ακολουθώντας το πρότυπο MPE6-7, ια την περιγραφή πληροφορίας δομής, η οποία δίνει έμφαση στην καλώς ορισμένη σημασιολογία των μοντελοποιούμενων περιγραφών και συνάγει στην επαναχρησιμοποίηση και στη διαλειτουργικότητα ήδη υπαρχόντων πολυμεσικών οντολογιών.
The thesis adresses the automatic extraction of coherent semantic descriptions of visual content through the utilisation of reasoning, and the transparent integration of domain specific descriptions with media related ones. The contribution is threefold: i)the definition of a unified formal knowledge framework compining domain specific knowledge and analysis specific one for the extraction of content semantics, ii)the development of a fuzzy DL based reasoning framework for the semantic integration and enrichment of descriptions derived from different analysis systems, and iii)the definition of an MPE6-7 compliant ontology addressing the structure of multimedia content in a presice, well-defined fashion.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Σημασιολογικός ιστός
Formal knowledge representation/reasoning
Fuzzy description logics
Image analysis, Digital techniques
Αναπαράσταση γνώσης (Πληροφόρηση, Θεωρία της)
MPEG-7 οντολογίες
Image processing, Digital techniques
Knowledge representation (Information theory)
Semantic visual content analysis
MPEG-7 ontologies
Semantic Web
Ανάλυση εικόνας, Ψηφιακές τεχνικές
Σημασιολογική ανάλυση εικόνων
Ασαφείς περιγραφικές λογικές
Multimedia semantics representation
Επεξεργασία εικόνας, Ψηφιακές τεχνικές
Αναπαράσταση πολυμεσικών χαρακτηριστικών
Τυπική αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.