Η σωφροσύνη στον Πλάτωνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Sophrosyne in Plato
Η σωφροσύνη στον Πλάτωνα

Κυριακίδου, Ερασμία Πρόδρομου

Η θέση του Πλάτωνα στην ιστορία της σωφροσύνης αποτελεί παράδειγμα για την εξέχουσα επίδραση του πάνω στην Ελληνική διανόηση γενικότερα, γιατί μέσω αυτού η ανάπτυξη της έννοιας ακολουθεί μία κλίμακα. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί επανεξετάζει τις περισσότερες από τις προηγούμενες προσεγγίσεις της αρετής οι οποίες είχαν αναδυθεί από τον αρχαϊκό και κλασικό κόσμο αλλά κυρίως γιατί τις μορφοποιεί σε μια νέα ενότητα. Στην παρούσα εργασία, εφόσον τα τρία σημαντικά θέματα της φιλοσοφίας του Πλάτωνα είναι η ηθική, η πολιτική και η κοσμολογία επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η σχέση της σωφροσύνης με τον καθένα ξεχωριστά, προσεγγίζοντας με περισσότερη λεπτομέρεια τους διαλόγους Χαρμίδης και Πολιτεία και παρουσιάζοντας σημαντικά αποσπάσματα από άλλους διαλόγους όπως τον Γοργία, τον Φαίδρο, το Φαίδωνα, το Συμπόσιο, το Φίληβο και τους Νόμους
Plato's place in the history of sophrosyne exemplifies his sovereign effect on Greek thought in general, for with him the development of this concept reaches a climax. Not only did he reconsider most of the earlier interpretations of the virtue which had emerged from the archaic and the classical worlds and reintegrate them into a new unity, but he so extended its scope that all subsequent interpretations were the result, in some fashion, of this achievement. Since however, Plato's three great topics are ethics, politics, and cosmology i attempted to show the relation of sophrosyne to each of them, considering in some detail the Charmides and Republic and noting significant passages in the Gorgias, Phaedrus, Phaedo, Symposium, Philebus and Laws

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

"Charmides"
Self knowledge
"Πολιτεία"
"Virtue"
Self restraint
"Αρετή"
Σωφροσύνη
"Χαρμίδης"
Εγκράτεια
Sophrosyne
Αυτογνωσία
"Republic"

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.