Πολυμορφισμός των επαναλήψεων CGG του γονιδίου της ρεελίνης σε ασθενείς με νόσο Alzheimer

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Polymorphism of CGG repeats of the reelin gene in patients with Alzheimer's disease
Πολυμορφισμός των επαναλήψεων CGG του γονιδίου της ρεελίνης σε ασθενείς με νόσο Alzheimer

Αντωνιάδης, Διαμαντής Λ.

Reelin is an extracellular protein with important role in neuronal migration, memory formation and synaptic plasticity. In the present study we examined the possible correlation of the number of CGG repeat of the reelin gene and Alzheimer's disease. We compared the genotype frequency and the allelic distribution of patients with Alzheimer's disease and normal aged and young person's. The results of this study showed a positive correlation of a higher than normal CGG repeat number and Alzheimer's disease
Η ρεελίνη είναι μία εξωκυττάρια γλυκοπρωτεϊνη με σημαντικό ρόλο στην νευρωνική μετανάστευση, το σχηματισμό της μνήμης και τη συναπτική πλαστικότητα. Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση του αριθμού των CGG επαναλήψεων του γονιδίου της ρεελίνης και της νόσου του Alzheimer. Συγκρίναμε την συχνότητα των γονότυπων και την κατανομή των αλληλόμορφων σε ασθενείς με νόσο Alzheimer και σε φυσιολογικούς ηλικιωμένους και νέους. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν θετική συσχέτιση του αυξημένου των CGG επαναλήψεων και της νόσου του Alzheimer

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Τρινουκλεοτιδικές επαναλήψεις
Νευρωνική πλαστικότητα
Reelin
CGG repeats
Πολυμορφισμός
Alzheimer's disease
Νευρωνική μετανάστευση
Νόσος Alzheimer

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.