Apollonio Rodio Le Argonautichy: commentario sul libro I (vv. 605-1362)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Απολλωνίου Ροδίου Αργοναυτικά: ερμηνευτικό υπόμνημα στο 1ο βιβλίο (στ. 605-1362)
Apollonius Rhodius' Argonautika: a commentary on the 1st book (vv. 605-1362)
Apollonio Rodio Le Argonautichy: commentario sul libro I (vv. 605-1362)

Κουκουζίκα, Δήμητρα Β.

The aim of this thesis is to provide a detailed commentary on vv.605-1362 of the first book of Apollonius’ Argonautica, applying modern interpretative methods (narratology, poetics, etc.) as well as traditional philological methodology. This narrative section was selected both because of its thematic coherence and its importance for the overall structure and composition of the epic. A number of textual problems are examined and several alternative readings, in opposition to modern critical editions, are adopted on the basis of paleographical evidence and stylistics. The introduction sets out the theoretical framework and further discusses the general themes to be analysed in the commentary to follow. In particular: after a brief discussion of the various mythical versions that Apollonius drew on for the composition of his work, a brief presentation of the structure and contents of the episodes discussed (the Lemnian episode, the episode of Samothrace and the Doliones, the arrival in Mysia- the Hylas episode) is offered. The next sub-chapter on language and style constitutes the first study on the influence of Homeric language and tragic and Callimachean diction on vv. 605-1362. The last chapter of the introduction provides an account of the manuscript tradition and of various textual problems. A number of textual and linguistic problems are investigated with emphasis on Apollonius’s distanciation from Homer. As far as textual criticism is concerned a reading is preserved when it rests on solid textual tradition and does not cause metrical or interpretative problems. Finally there is an overview of the main issues covered by the relevant secondary literature.
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να προσφέρει ένα εκτενές υπόμνημα στους στίχους 605-1362 του πρώτου βιβλίου των Αργοναυτικών του Απολλωνίου Ροδίου εφαρμόζοντας τόσο σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις (όπως αφηγηματολογία, ποιητική κ.ά.) όσο και παραδοσιακές φιλολογικές μεθόδους. Το συγκεκριμένο τμήμα της απολλώνειας αφήγησης επιλέχτηκε και λόγω της θεματικής του συν0χής και της μεγάλης σημασίας του για τη δομή και τη σύνθεση του έπους στο σύνολό του. Εξετάζονται διάφορα κειμενικά προβλήματα και γίνονται αποδεκτές αρκετές παραλλάσσουσες γραφές σε αντίθεση προς σύγχρονες εκδόσεις του κειμένου. Η εισαγωγή θέτει το θεωρητικό υπόβαθρο και επιπλέον εξετάζει διάφορα ζητήματα που ερμηνεύονται και αναλύονται εις βάθος στο υπόμνημα που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα: μετά από μία σύντομη συζήτηση των διαφορετικών μυθολογικών εκδοχών που ο Απολλώνιος είχε στη διάθεσή του για τη σύνθεση των υπό εξέταση στίχων ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των επικών επεισοδίων που αναλύονται (το Λήμνιο επεισόδιο, το επεισόδιο της Σαμοθράκης και των Δολιόνων, άφιξη στη Μυσία, το επεισόδιο του Ύλα). Το υποκεφάλαιο της γλώσσας και του ύφους που ακολουθεί αποτελεί την πρώτη συγκεντρωτική μελέτη της επίδρασης της ομηρικής, τραγικής και καλλιμάχειας γλώσσας στους στίχους 605-1362. Το τελευταίο υποκεφάλαιο της εισαγωγής αναπτύσσει σύντομα το ιστορικό της χειρόγραφης παράδοσης και την προβληματική της σύγχρονης βιβλιογραφίας πάνω σε διάφορα κειμενικά desiderata. Τα διάφορα κειμενικά και γλωσσικά ζητήματα εξετάζονται στη σχέση τους προς το ομηρικό πρότυπο του απολλώνειου κειμένου. Στην περίπτωση επιλογής εναλλακτικών γραφών υιοθετείται κατά κανόνα εκείνη η οποία διαθέτει πολύ καλή κειμενική παράδοση και δεν δημιουργεί μετρικά ή ερμηνευτικά προβλήματα. Τέλος γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν ευσύνοπτα οι βασικές ερμηνευτικές κατευθύνσεις της σύγχρονης δευτερεύουσας βιβλιογραφίας.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Κριτική κειμένου
Narratology
Διακειμενικότητα
Argonauts (Greek mythology), Poetry
Poetics
Αργοναύτες (Ελληνική μυθολογία), Ποίηση
Αφηγηματολογία
Palaeography
Παλαιογραφία
Γλώσσα/ύφος
Textual criticism
Ποιητική
Intertextuality
Language/style

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.