Φαρμακοκινητική μελέτη και τοξικότητα των COX-2 αναστολέων στο καρδιαγγειακό σύστημα επίμυων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Pharmakokinetic study and toxicity of COX-2 inhibitors in the cardiovascular system of rats
Φαρμακοκινητική μελέτη και τοξικότητα των COX-2 αναστολέων στο καρδιαγγειακό σύστημα επίμυων

Δελβιζή, Ευαγγελία Χ.

The objective of our study was to verify if COX-2 inhibitors, during chronic administration, cause cardiac toxic effects to experimental animals by determining biochemical, toxicological and histological changes in correlation with administration time. In our study we tried to determinate rofecoxib concentration in rat blood serum after subcutaneous administration of rofecoxib in four groups of male Wistar rats at a dose of 25mg/kg W.B once daily, for 10, 20, 30 and 45 days. The other four groups received vehicle. In the toxicological part, a new HPLC-UV method for the detection and quantitative determination of rofecoxib in rat serum was developed. Only after 45 days, the plasma concentration was statistically significant increased (p=0,0027). All plasma levels of SGOT/SGPT, Creatine-phosphokinase, (CPK), C-reactive protein, (CRP) and troponin became statistically significant higher after the tenth day of treatment. The biochemical part of the study marked out statistically significant differences of all biochemical indicators in rat blood serum between rofecoxib and control groups, which are time-dependent, with the exception of plasma cholesterol and triglycerides. The histological part did not detect any histological or morphological differences of rat myocardium in light microscopy.
Σκοπός αυτής της διατριβής ήταν η μελέτη της επίδρασης των COX-2 αναστολέων στο καρδιαγγειακό σύστημα επίμυων, καθορίζοντας τις βιοχημικές, τοξικολογικές και ιστολογικές αλλαγές σε σχέση με το χρονικό διάστημα χορήγησης. Προσδιορίσθηκαν οι συγκεντρώσεις της ροφεκοξίμπης στον ορό αίματος επίμυων μετά από την υποδόρια χορήγησή της σε 4 ομάδες αρσενικών επίμυων Wistar σε δόση 25mg/kg Β.Σ εφάπαξ για 10, 20, 30 και 45 ημέρες. Αλλες 4 ομάδες χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. Στο τοξικολογικό μέρος αναπτύχθηκε μια νέα πρωτότυπη HPLC-UV μέθοδος για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό της ροφεκοξίμπης. Στις 45 ημέρες, η συγκέντρωση της ροφεκοξίμπης ήταν στατιστικώς σημαντική (p=0,0027). Στο βιοχημικό μέρος σημειώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές όλων των βιοχημικών δεικτών της καρδιαγγειακής και μεταβολικής δυσλειτουργίας (SGOT/SGPT, CPK, CRP και τροπονίνη) που ήταν χρονο-εξαρτώμενες, με εξαίρεση τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, που οι τιμές τους παρουσίασαν διακυμάνσεις. Η ιστολογική μελέτη δεν ανίχνευσε ιστολογικές και δομικές αλλοιώσεις στο μυοκάρδιο των πειραματοζώων σε σχέση με των μαρτύρων στο οπτικό μικροσκόπιο.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Cardiovascular system
COX-2 inhibitors
Rofecoxib
COX-2 αναστολείς
Ρεφοκοξίμπη
Rats
Biochemical indicators
Biochemical markers of cardiovascular function
Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
Nonsteroidal anti-inflammatory agents
Επίμυες
Καρδιαγγειακό σύστημα
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
Βιοχημικοί δείκτες
High performance liquid chromatography

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.