Optimal reserveroir operation for irrigation purposes

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Βελτιστοποίηση λειτουργίας ταμιευτήρων για αρδευτικούς σκοπούς
Optimal reserveroir operation for irrigation purposes

Γεωργίου, Πανταζής Ε.

The research performed in the framework of teh completion of Ph.D. dissertation, is focused on the optimal reservoir operation for irrigation purposes during the irrigation period. The objective function maximizes the total farm income, which is based on actual yield, area, production cost and crop prices. The constrains include the state equation of reservoir, reservoir storage, irrigation requirements of a crop and reservoir release, yield and cropped area. The decision variables are the optimal allocation of cultivation areas for any number of irrigated crops and the optimal irrigation schedule, which specifies the amount of irrigation to be applied to each crop during its growing season. The actual yield is calculated with the production function given by Jensen and the determination of the actual evapotranspiration is becomes with the soil water balance and soil water depletion function. The optimization of the nonlinear discrete-time dynamic model is performed in two stages. During the first stage the simulated annealing(SA) global optimization stochastic gradient descent algorithm. The optimization model is applied on historical and synthetically data from a planned reservoir on the Havrias River in Northern Greece. Synthetically data are referred to rainfall, inflow and reference evapotranspiration and are calculated with frequency analysis in a synthetic series duration of 50 years(economic life of work), which optimal distribution of areas and crops, the water release to satisfy irrigation requirements and the total profit. The procedure is relatively easy to apply and can be used as a decision support tool for cropping patterns of an irrigated area and irrigation scheduling
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη και επίλυση ενός μοντέλου βέλτιστης λειτουργίας ταμιευτήρα που χορηγεί νερό για την άρδευση καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. Η αντικειμενική συνάρτηση αφορά τη μεγιστοποίηση του κέρδους, η οποία επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της πραγματικής απόδοσης των καλιεργειών, της έκτασής τους, της τιμής πώλησης, του σταθερού και μεταβλητού κόστους τους. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν το ισοζύγιο νερού του ταμιευτήρα, τη χωρητικότητά του, την απελευθέρωση νερού για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών, την απόδοση και τις εκτάσεις των καλλιεργειών. Μεταβλητές απόφασης είναι οι εκτάσεις των καλλιεργειών και οι απελευθερώσεις νερού για κάθε καλλιέργεια σε κάθε χρονικό βήμα. Η πραγματική απόδοση των καλλιεργειών υπολογίζεται με το πολλαπλασιαστικό μοντέλο του Jensen, στην οποία ο υπολογισμός της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής γίνεται με τη βοήθεια μιας συνάρτησης διαθεσιμότητας της εδαφικής υγρασίας, των υγρασιακών σταθερών καιτ ου εδαφικού υδατικού ισοζυγίου. Η επίλυση του προβλήματος το οποίο είναι μη γραμμικό γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιείται ο στοχαστικός αλγόριθμος ολικής βελτιστοποίησης της προσομοιωμένης ανόπτησης και στο δεύτερο στάδιο ένας αλγόριθμος στοχαστικής κλίσης. Το μοντέλο βελτιστοποίησης εφαρμόζεται σε ένα υπό σχεδιασμό ταμιευτήρα στον ποταμό Χαβρία του Ν. Χαλκιδικής, τόσο σε ιστορικά δεδομένα των διάφορων μεταβλητών, όσο και σε πιθανιλογικά δεδομένα βροχόπτωσης, εισροής και εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς. Τα πιθανολογικά δεδομένα των τριών μεταβλητών, υπολογίζονται με τη βοήθεια της ανάλυσης συχνότητας σε μια μέση συνθετική σειρά διάρκειας 50 ετών(οικονομική ζωή του έργου), η οποία προέκυψε από 100 συνθετικές σειρές που παρήχθησαν για κάθε μία από τις παραπάνω μεταβλητές. Το μοντέλο βελτιστοποίησης λειτουργεί ως εργαλείο λήψης απόφασης για την κατανομή των καλλιεργειών και ως εργαλείο προγραμματισμού των αρδεύσεων

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Irrigation
Μοντέλα Sarima, Armax, Thomas-Fiering
Λειτουργία ταμιευτήρων
Water rescources development
Reservoir operation
Sarima, Armax, Thomas-Fiering models
Ανάπτυξη υδάτινων πόρων
¶ρδευση
Hydrology
Stohastic optimization
Υδρολογία
Προσομοιωμένη ανόπτηση
Simulated annealing
Στοχαστική βελτιστοποίηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.