Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών μαθητριών με βάση το φάκελο εργασιών (Portfolio Assessment), ως μέσο ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ειδικότερα κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Self assessment by students base on portfolios as a tool of growth of communicative language comptenence and more specifically in reading and writing
Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών μαθητριών με βάση το φάκελο εργασιών (Portfolio Assessment), ως μέσο ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ειδικότερα κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου

Στυλιανού, Μάριος Κυριάκου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ο Φάκελος Εργασιών (Portfolio Assessment) στο γλωσσικό μάθημα, σε ένα τμήμα των 17 παιδιών, το οποίο αποτέλεσε την Πειραματική Ομάδα (π.ο.). Ενα άλλο τμήμα των 17 παιδιών, στο οποίο δεν εφαρμόστηκε ο φάκελος Εργασιών, αποτέλεσε την Ομάδα Ελέγχου. Αυτό που διαφάνηκε ήταν μια διαφοροποίηση στην ικανότητα κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου της Π.Ο. Επιπλέον, αποδείχθηκε πως ο Φάκελος βοήθησε στην ανάπτυξη της ικανότητας για αυτοαξιολόγηση των παιδιών της Π.Ο., γιατί οι εκτιμήσεις των ικανοτήτων τους είχαν συνάφεια με τις αντίστοιχες επιδόσεις τους, σε αντίθεση με τα παιδιά της Ο.Ε. που συνέχιζαν να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους, κυρίως, στην κατανόηση γραπτού λόγου.
The present diplomatic work, it was planned and applied to Portfolio Assessment in the linguistic course, in a class of 17 children, which constituted the Experimental Group. Another class of 17 children, in which was not applied the Portfolio, constituted the Control Group. What emerged, was a differentation in the reading and writing ability of Experimental Group. In addition, it was proved that the portfolio helped in the growth of self-assessment ability of the children of Experimental Group, because the estimates of their abilities had connection with their corresponding records, contrary to the children of Control Group, that continued overestimating their abilities, mainly, in reading.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων
Rubric
European Language Portfolio (ELP)
Dialang
Ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών
Αυτοαξιολόγηση
Common European Framework for languages
Σύστημα γλωσσικής αξιολόγησης Dialang
Portfolio assessment
Self assessment
Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες
Φάκελος εργασιών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)