Προσαρμοστική υποβοήθηση σε υπερμεσικά περιβάλλοντα μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Adaptive scaffolding in Hypermedia learning environments
Προσαρμοστική υποβοήθηση σε υπερμεσικά περιβάλλοντα μάθησης

Μητσοπούλου, Παναγιώτα Δημητρίου

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τη σχεδιαστική πρόταση ενός μοντέλου προσαρμοστικής υποβοήθησης το οποίο ενσωματώνεται σε ένα προσαρμοστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης. Συγκεκριμένα, θα μας απασχολήσουν τι επιμέρους «μοντέλα» υποβοήθησης απαιτείται να υλοποιηθούν σ' ένα προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα υπερμέσων, ποια η αρχιτεκτονική ενός τέτοιου συστήματος και πώς επικοινωνούν μεταξύ τους τα διάφορα τμήματα που προβλέπει η αρχιτεκτονική. Στα αρχικά κεφάλαια γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση των εννοιών της προσαρμοστικότητας και της τεχνικής της υποβοήθησης και ακολουθεί η ανάλυση για την ανάγκη προσαρμογής της υποβοήθησης σε υπερμεσικά περιβάλλοντα μάθησης αδόμητων προβλημάτων. Στη συνέχεια ακολουθεί η δική μας σχεδιαστική πρόταση όσον αφορά την προσαρμοστική υποβοήθηση. Μια πρόταση που προσπαθεί να ενσωματώσει, όσο πιο ορθά μπορεί, όλες τις θεωρητικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης. Η εργασία κλείνει με ορισμένες δικές μας σχεδιαστικές προτάσεις, οι οποίες αποτελούν το πρώτο βήμα για τη μελλοντική σχεδίαση και ανάπτυξη προσαρμοστικών εκπαιδευτικών συστημάτων που ενσωματώνουν και προσαρμόζουν την υποβοήθηση που παρέχεται στο χρήστη.
The current thesis presents the proposal of a model of adaptive scaffolding, which is incorporated into an adaptive educational learning environment. Particularly, we will examine the different kinds of scaffolding that need to be implemented in an adaptive hypermedia system, the architecture of such a system and the way the various parts of the proposed architecture communicate with each other. The first chapters refer to the concepts of "adaptivity" and "scaffolding", then follows the analysis for the need of adaptive scaffolding in educational hypermedia systems of ill-structured problems and afterwards follows our proposal for the model of adaptive scaffolding. This proposal tries to take into account all the theoretical principals a modern educational system should have. Finally, this work closes with some designing proposals that constitute the first step for the future development of adaptive hypermedia systems which incorporate and adapt the scaffolds provided to the user.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προσαρμογή
Vygotsky
Scaffolding
ZPD (Zone of proximal development)
Προσαρμοστικά περιβάλλοντα υπερμέσων
Adaptive scaffolding
Υποβοήθηση
Προσαρμοστική υποβοήθηση
Adaptive hypermedia systems
Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης
Adaptation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.